nieuws

Senioren en fiscus

bouwbreed

Het zijn nu nog schermutselingen, maar het gevecht om de oudere werknemer komt in het vizier. De zorgsector roert zich hevig en dat

Het zijn nu nog schermutselingen, maar het gevecht om de oudere werknemer komt in het vizier. De zorgsector roert zich hevig en dat
is ook een groeimarkt. Echter ook bedrijfstakken die geen groeiende werkgelegenheid in het vooruitzicht hebben, trekken aan de bel. In de metaal, de bouw en andere sectoren moeten de open plaatsen van vertrekkers ingevuld worden. Naar aanleiding van een deze week verschenen rapport van de WRR wijst een van de samenstellers, Peter van Lieshout, erop dat binnenkort vrijwel alle schoolverlaters voor de zorg moeten kiezen, als we de huidige systemen in stand houden. Aangezien de krapte op
de arbeidsmarkt een Europees verschijnsel zal zijn, zullen
ook de nu nog gevreesde Oost-Europeanen ons niet uit de brand kunnen helpen. Een hogere arbeidsparticipatie en een hogere productiviteit zullen de oplossing moeten bieden. Overigens is de krapte op de arbeidsmarkt en de onvermijdelijk daarmee gepaard gaande opstuwing van de lonen een zeer belangrijke stimulans voor het zoeken naar slimmer werken.
Toch zit ook in het verhogen van het arbeidsaanbod nog voldoende rek. Een interessante mogelijkheid is het aan het werk houden van ouderen. De aandacht hiervoor neemt toe en ook in de bouw zijn er steeds meer geluiden te horen die acties kunnen inluiden op dit terrein.
Een warm pleitbezorger is de Stichting Arbouw, die bij monde van zijn directeur Cees van Vliet er alles aan doet om er werk van te maken. Goede arbeidsomstandigheden zijn een absolute voorwaarde om in de bouw met succes een hogere arbeidsparticipatie gedurende de gehele beroepsloopbaan af te dwingen. Dit betekent het beperken van de uitstroom die voortkomt uit onvrede met de arbeidsomstandigheden. Om over de slijtage bij ongezond werk maar te zwijgen. Als op dit terrein nog verdere voortgang is geboekt, komen andere mogelijkheden in het vizier.
Ed Nijpels, zoals bekend nooit te beroerd voor een stevige uitspraak, houdt een pleidooi voor het afschaffen van het verplichte ontslag bij vijfenzestig jaar en is een voorstander van het langer doorwerken na de traditionele pensioenleeftijd. En voor wie deze keuze maakt wil Nijpels de belastingdruk voor deze groep beperken tot de eerste schijf.
Hij heeft het natuurlijk niet doorgerekend en zich niet gebogen over allerlei zaken die in het geding komen bij het opzetten van een dergelijke regeling. Bijvoorbeeld de ouderenaftrek en het niet betalen van aow-premie. Deze faciliteiten hebben al een positief netto-effect op de beloning van ouderen. Het idee past in de politieke opvattingen van de voormalige minister van VROM: lagere belastingen. In die zin is het ook een sympathiek voorstel. Bovendien het beloont en straft niet af, ook een pluspunt. Het voorstel wordt in een adem genoemd met de volstrekte noodzaak van goede arbeidsomstandigheden. Voorts betaalt het idee voor een deel zichzelf door doorwerken na vijfenzestig jaar vergroot je de inkomens waarover belasting kan worden geheven. Automatisch komt de vraag op, of je je moet beperken tot een verlichting van de belastingdruk voor ouderen. Als tijdelijke maatregel kan ik me er iets bij voorstellen. Er wordt een acuut tekort aangepakt.
Het voorstel staat overigens haaks op de algemene discussie over de verdeling van de lusten en lasten op nationaal niveau. In het bijzonder gaat het daarbij om de arrangementen voor ouderen die in de toekomst niet meer zullen gelden voor de jongeren van nu. En dit terwijl zij daar wel een (financiële) bijdrage aan moeten leveren.
Even afgezien van de concrete inhoud van het voorstel van Ed Nijpels, het past in het streven naar een langere arbeidsparticipatie en het vergroten van de keuzevrijheid op dit gebied.
De aandacht voor arbeidsomstandigheden tijdens de gehele loopbaan dient het mogelijk te maken dat mensen de keuze ook serieus kunnen maken.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel