nieuws

Gunning op prijs wint het van innovatie

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers in de bouw staan open voor vernieuwing in de manier van zakendoen met opdrachtnemers. In hun marktgedrag is dat echter nauwelijks zichtbaar. De laagste prijs is nog steeds het belangrijkste gunningscriterium.

“Blijkbaar weten grote groepen opdrachtgevers niet precies hoe zij invulling moeten geven aan ‘het nieuwe bouwen’ en houden zij daarom nog vast aan de traditionele, beproefde werkwijze”, concludeert de Regieraad Bouw uit de uitkomsten van het onderzoek ‘Opdrachtgevers aan het woord’ van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.
Het EIB-onderzoek is een vervolg op een vorig jaar gehouden nul-meting naar de houding van opdrachtgevers over de vernieuwingen in de bouw. In totaal deden nu 726 opdrachtgevers aan het onderzoek mee waaronder corporaties, gemeenten, bedrijven, waterschappen, provincies, projectontwikkelaars en particulieren.
Nu blijkt dat de laagste prijs nog steeds het belangrijkste criterium is voor opdrachtgevers. Ook drukken zij vaak zo sterk hun stempel op het bouwproces dat er nauwelijks ruimte is voor innovaties. Daarnaast eist slechts een minderheid een gedragscode van zijn opdrachtnemers.

Haaks

Deze traditionele manier van werken staat haaks op de toekomstverwachtingen van de opdrachtgevers. Zij zeggen prijs te stellen op innovatieve oplossingen van bouwbedrijven. Ook zeggen ze te begrijpen dat de levensduurkosten van een bouwwerk zwaarder wegen dat de initi ë le investeringskosten. Daarmee geven ze direct aan dat gunnen op de laagste prijs in hun ogen een ondeugdelijke manier is.
Verder vinden zij het belangrijk dat aannemers inspelen op de wensen van opdrachtgevers, Vooral de grotere opdrachtgevers verwachten een verschuiving van de laagste prijs naar economisch meest voordelige aanbieding. Ook staan ze open voor andere, moderne bouworganisatievormen en nauwere samenwerking. Verreweg de meesten vinden een gedragscode belangrijk.
De Regieraad Bouw is op zich blij met de uitkomsten van het onderzoek. Met koepels van opdrachtgevers zijn vernieuwingsakkoorden gesloten. Daarin staan afspraken over de inspanningen die koepels zullen plegen om hun achterban te professionaliseren.

Ontmoetingsplatform

Vijf regionale regieraden fungeren verder als ontmoetingsplatform voor opdrachtgevers en opdrachtnemers Doel hiervan is het stimuleren van vernieuwende vormen van samenwerking.
De Regieraad wijst erop dat deze activiteiten pas dit jaar zijn begonnen en dus nauwelijks doorklinken in de uitkomsten van het onderzoek. Het feit dat opdrachtgevers de vernieuwingen wel belangrijk vinden, is echter hoopgevend. Op termijn zou deze attitude moeten leiden tot een daadwerkelijke omslag in het handelen van opdrachtgevers.
Een andere opvallende conclusie is nog dat een meerderheid van de opdrachtgevers vindt dat bouwbedrijven zich nu aan de mededingingsregels houden. Slechts een zeer kleine groep denkt dat bouwers nog smeren en fêteren.

Reageer op dit artikel