nieuws

Afvalwaterakkoord inKop Noord-Holland

bouwbreed Premium

Negen gemeenten in de kop van Noord-Holland hebben met hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een overeenkomst getekend om nauw samen te werken bij het beheer van afvalwater.

Negen gemeenten in de kop van Noord-Holland hebben met hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een overeenkomst getekend om nauw samen te werken bij het beheer van afvalwater.
Doel van dit akkoord is de werkzaamheden de noodzakelijke werkzaamheden doelmatig, kosteneffectief en op een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren. Door de ondertekening van het afvalwaterakkoord leggen de partijen hun gezamenlijke visie en ambities voor de toekomst vast.
Een aantal onderwerpen uit het akkoord zijn:
opstellen van plannen om waar mogelijk schoon regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool, dit om onnodige belasting van het afvalwaterstelsel te voorkomen en riooloverstorten verder terug te dringen;
opstellen van plannen om foutieve aansluitingen op het riool aan te pakken;
saneren van ongezuiverde lozingen buiten de bebouwde kom;
het (ter wille van de duidelijkheid) opnieuw vaststellen van de grens tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en die van het hoogheemraadschap.

Reageer op dit artikel