nieuws

Rekenhof in België veegt vloer aanmet truc verkoop overheidsgebouwen

bouwbreed Premium

Het Belgische Rekenhof laat geen spaan heel van de gang van zaken bij de verkoop van overheidsgebouwen in België. Uit onderzoek van de dienst blijkt dat bij de vervanging van eigen gebouwen door gehuurde, het begrotingsevenwicht op de korte termijn voorrang kreeg. De ramingen van de waarde van de gebouwen waren niet altijd afdoende onderbouwd. Als gebouwen voor een langere termijn werden teruggehuurd, werd de rendabiliteit daarvan zo goed als nooit berekend. De verkopen waarbij gebouwen om praktische redenen voor korte tijd onmiddellijk opnieuw werden gehuurd, waren onrendabel.Het Rekenhof beveelt aan dat de overheid vóór de verkoop van een overheidsgebouw eerst een serieuze berekening van de waarde laat uitvoeren met bijvoorbeeld een kosten-batenanalyse. Minister van financiën Reynders gaat met die aanbeveling akkoord.Het onderzoek wees uit dat de verkoopprijs bijna altijd minstens even hoog was als de raming vooraf. Die ramingen waren echter niet altijd afdoende onderbouwd. Dat vloeide voort uit het uitzonderlijke karakter van bepaalde gebouwen, soms gecombineerd met een grote tijdsdruk. Soms gebruikte de regering verouderde ramingen. In andere gevallen werd er geen rekening mee gehouden dat de overheid het gebouw opnieuw zou huren. Voor gebouwen die na de verkoop op korte termijn opnieuw werden gehuurd omdat nog geen vervangende huisvesting ter beschikking was, bedroeg de huurprijs meestal een aanzienlijk deel van de verkoopprijs.

In oktober 2000 besliste de federale regering een aantal gebouwen te verkopen. Dit beleid werd nadien voortgezet. De verkopen hadden een dubbel doel: enerzijds het begrotingsevenwicht veiligstellen en de staatsschuld afbouwen, anderzijds de ambtenaren een betere huisvesting bieden

Vervanging

Tot 2004 bracht de verkoop van overheidsgebouwen in totaal 840.718.509 euro op. Van de verkochte kantoorruimte werd 60 procent na de verkoop opnieuw gehuurd op lange termijn. Andere verkochte panden werden, meestal nadat ze kort opnieuw waren gehuurd of gratis waren gebruikt, vervangen door nieuwe gehuurde gebouwen.

Reageer op dit artikel