nieuws

Aanvullen van informatie onder het ARW 2005

bouwbreed

Bij inschrijvingen in aanbestedingsprocedures gaat regelmatig wat mis. Stukken worden niet of onvolledig ingeleverd en dan ontstaat de vraag bij betrokkenen, wat nog wel gerepareerd mag worden en wat niet. Bij inschrijvingen in aanbestedingsprocedures gaat regelmatig wat mis. Stukken worden niet of onvolledig ingeleverd en dan ontstaat de vraag bij betrokkenen, wat nog wel gerepareerd mag worden en wat niet.

O ver het niet tijdig inleveren van de “verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving” (K-verklaring of K-formulier genaamd), is het ARW 2005 zelf heel stellig; het moet bij de inschrijving worden ingediend. Niet ingeleverd betekent einde van de inschrijving van de betrokkene. Maar er ontstaan ook situaties waarin het niet heel evident is, wat het gevolg is van een omissie in de inschrijving. Zo zien we regelmatig dat inschrijvers in de gelegenheid worden gesteld ontbrekende stukken, anders dan de K-verklaring, alsnog na te leveren, na een verzoek daartoe van de aanbesteder.
Artikel 2.14.4
In het ARW 2005 komt het artikel 2.14.4 voor, waarin een gebrek in de informatie die bij een aanbesteding moet worden ingeleverd, kan worden hersteld. In de praktijk lezen diverse aanbesteders dit artikel zo, dat ontbrekende documenten dus kunnen worden nageleverd. Partijen die inschrijven en direct volledig alle gevraagde informatie inleveren, maken bezwaar tegen deze herstelmogelijkheid. De geschetste praktijk lijkt in de toekomst vast uitgangspunt te worden.
Men beschouwt dit als een klein gebrek welke op grond van artikel 2.14.4 kan worden hersteld. De vraag is of deze benadering klopt. Lezing van het artikel leidt tot de conclusie dat er hoogstens een enkel ontbrekend document zou kunnen worden nageleverd en niet meer. Er staat gebrek en dat is enkelvoud. In de specifieke toelichting bij het artikel is geen informatie te vinden over het toepassingsgebied van het artikel.
Artikel 2.14.4 start met het aangeven dat het niet tijdig overleggen van stukken tot een ongeldige inschrijving leidt. In geval van een gebrek kan herstel plaats vinden. In de algemene toelichting van het ARW 2005 (bladzijde 283, rechts, derde alinea, ARW 2005, SDU) staat echter dat het hier gaat om een gebrek aan ingediende stukken. Dat zou bijvoorbeeld een stuk zonder handtekening kunnen zijn of waarin een deel van de tekst is weggevallen. Een zodanig gebrek kan worden hersteld.
Het artikel is dus uiteindelijk niet bedoeld om stukken die bij de inschrijving niet zijn ingeleverd later na te leveren. Dit zou ook een streep zetten onder de gestrengheid waarmee de inschrijvingsbepalingen moeten worden gehanteerd. Dit zou tevens afbreuk doen aan de bepalingen 2.18 en 2.25 van het ARW 2005, waarin wordt aangegeven dat niet complete inschrijvingen onregelmatig worden verklaard. De conclusie is dat het ARW 2005 zelf in de toelichting op dit reglement de nu ontstane praktijk niet ondersteunt.
Kosten
Wel rijst de vraag of het maatschappelijk verantwoord is hiermee zeer streng om te gaan, gelet op de kosten die zijn gemoeid met het inschrijven en de verantwoorde aanwending van algemene middelen. Dat zou er ook voor pleiten een niet ingeleverd K-formulier alsnog in te mogen leveren. Hoe het ook zij, wanneer er regels zijn moeten die eenduidig zijn en conform worden toegepast. De gelijkheid van behandeling van inschrijvers noodzaakt daartoe. In de praktijk is die ontwikkeling echter niet te zien. Dus: vlees of vis, duidelijkheid is hier geboden.

Reageer op dit artikel