nieuws

Bouwen van woningen nabij een speciale beschermingszone is mogelijk

bouwbreed

Het bouwen van 119 woningen nabij het natuurgebied Neder-Rijn dat is aangewezen als speciale beschermingszone is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (afgekort Afdeling bestuursrechtspraak) in de zaak van 14 juni 2006, nummer 200504995/1. De gemeente Wageningen heeft in september 2004 het bestemmingsplan �Rustenburg-Deelgebied I� vastgesteld. Dit plan voorziet […]

Het bouwen van 119 woningen nabij het natuurgebied Neder-Rijn dat is aangewezen als speciale beschermingszone is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (afgekort Afdeling bestuursrechtspraak) in de zaak van 14 juni 2006, nummer 200504995/1.

De gemeente Wageningen heeft in september 2004 het bestemmingsplan �Rustenburg-Deelgebied I� vastgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van 119 woningen. In april 2005 heeft Gedeputeerde Staten (afgekort GS) goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan. Tegen deze goedkeuring heeft de Stichting Wagenings Milieuoverleg (hierna de Stichting) beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Volgens de Stichting heeft GS ten onrechte goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan. De Stichting voert onder andere aan dat de te verwachten lichthinder, lawaai, verkeer en hogere recreatiedruk op de uiterwaarden negatieve gevolgen zal hebben voor het nabijgelegen gebied dat als speciale beschermingszone Neder-Rijn is aangewezen op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De beschermingszone omvat nagenoeg het gehele winterbed van dijk tot dijk en de uiterwaarden ten zuiden van de Grebbedijk. De kortste afstand tussen de voorziene woningbouw en de uiterwaarden bedraagt ongeveer 35 meter. Het gebied is het leefgebied en broedgebied van tal van beschermde vogelsoorten.

Er mag niet zonder meer nabij een speciale beschermingszone worden gebouwd. Het is mogelijk dat dit schadelijk is voor het beschermde gebied en de beschermde soorten die daar leven. Er moet daarom vooraf worden onderzocht of dit plan afzonderlijk, of in combinatie met andere projecten �significante gevolgen� kan hebben voor het gebied. Om daar achter te komen moet er een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen van het project. Op deze manier moet zekerheid worden verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. In september 2004 heeft het Hof van Justitie van de EG geoordeeld dat dit op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake moet worden geïnventariseerd. De overheid mag pas toestemming voor het project geven als er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

De gemeente heeft twee rapporten laten opstellen omtrent de plannen van de gemeente en de gevolgen daarvan voor de broedvogels in de speciale beschermingszone. In het eerste rapport door de Stichting Ecologisch Advies (STEA) staat vermeld dat de aanwezigheid van sterke lichtbronnen voor nachtvogels aanzienlijke hinder kan betekenen maar dat hiernaar nog weinig onderzoek is gedaan. Het is volgens het rapport niet duidelijk hoeverre op een afstand van meer dan 400 meter (dat is de afstand tussen het plangebied en de belangrijkste locaties van de broedvogels in de SBZ Neder-Rijn) van het plangebied nog hinder van nieuwe lichtbronnen zal zijn. De gemeenteraad en de gedeputeerde staten hebben dit rapport aangemerkt als een passende beoordeling. Het tweede rapport is opgesteld door het Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte. Dit betreft een zogenaamde quick scan naar de mogelijke effecten van verlichting vanuit Rustenburg (het plangebied dat voorziet in 119 woningen) op vogelsoorten in de Bovenste Polder onder Wageningen (een onderdeel van de speciale beschermingszone Neder-Rijn). Volgens dit rapport is dit gebied een van de kerngebieden van de kwartelkoning in Nederland en voor de porseleinhoen heeft dit gebied een belangrijke functie. Deze soorten zijn beide vooral �s nachts actief. Volgens het Alterra-rapport kunnen op grond van de beschikbare informatie (kennis) geen wetenschappelijke uitspraken worden gedaan over de effecten van de verlichting van de op de locatie Rustenburg te bouwen appartementencomplexen op de kwartelkoning en het porseleinhoen.

Lichthinder

Er wordt in het rapport gekeken naar een zogenaamde gidssoort, de Grutto en op basis daarvan kan volgens de onderzoekers niet worden uitgesloten dat de kwartelkoning en de porseleinhoen gevoelig zijn voor de invloed van verlichting en die mijden.

Om de lichthinder zoveel mogelijk te vermijden worden in het Alterra-rapport de volgende maatregelen voorgesteld: wijziging van het ontwerp van de appartementencomplexen in die zin dat het trappenhuis niet vanuit de SBZ Neder-Rijn zichtbaar zal zijn, dan wel verlichting zodanig vorm geven dat de lichtbronnen daarvandaan niet zichtbaar zijn; ontwerpen van de verlichting van wegen zodanig dat de verlichtingsbronnen niet vanuit de SBZ Neder-Rijn zichtbaar zijn; beplanting van de buitendijkse strook grond met licht- en andere invloeden dempend opgaand struweel of geboomte.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak kan alleen het Alterra-rapport als een passende beoordeling worden aangemerkt. Maar omdat het bestemmingsplan Rustenburg is vastgesteld en goedgekeurd op basis van het STEA-rapport wordt de goedkeuring door gedeputeerde staten vernietigd. Maar daarmee is alles nog niet gezegd. Na de goedkeuring is het Alterra-rapport opgesteld dat wel als een passende beoordeling kan worden aangemerkt. Daaruit blijkt dat het de realisering van het plan geen schadelijke gevolgen heeft voor de SBZ Neder-Rijn mits de maatregelen die zijn voorgesteld worden genomen. In de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 die aangevraagd moet worden voor de realisering van het plan, zullen deze maatregelen als voorschriften opgenomen moeten worden. Omdat de bebouwing zodanig kan worden gerealiseerd dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ plaatsvinden, verleend de Afdeling bestuursrechtspraak zelfvoorzienend goedkeuring aan het plan.

Reageer op dit artikel