nieuws

Regelgeving verbetert gezondheid

bouwbreed

Nu het met de bedrijfstak economisch weer wat beter gaat, bestaat er nog steeds een reëel gevaar voor de arbeidsomstandigheden. Het gevaar komt uit de hoek van de zzper die het bouwbedrijf oneerlijk beconcurreert. Cees van Vliet waarschuwt hiervoor. Hij stelt tevens de scherpe randjes van de nieuwe Arbowet aan de orde.

In een eerdere bijdrage aan deze krant (juli 2003) schreef ik over de economische recessie en de verwachte scherpere concurrentie in de bedrijfstak. Daarbij stelde ik openlijk de vraag of de gezondheid en veiligheid niet onverhoopt het kind van de rekening zouden worden. Ten opzichte van twee jaar geleden is de situatie nogal veranderd. Het gaat weer wat beter met de economie. De dreiging van bezuinigingen op de arbeidsomstandigheden wordt geleidelijk minder.

Vandaag de dag speelt eerder de discussie rondom zelfstandigen (zzp�ers). De discussie vindt grotendeels plaats in de sector afbouw en onderhoud waar bedrijven in toenemende mate concurrentie ondervinden van vooral Oost-Europese zzp�ers.

Prijstechnisch

In het geval van werkzaamheden bij particulieren blijft onduidelijk hoe gezond en veilig de zzp�er zijn werk doet. Anders is de situatie op de bouwplaats. Daar werken naast zelfstandigen tenslotte ook andere, laten we zeggen �gewone� werknemers. Wanneer een deel van de aanwezigen onveilig of ongezond werkt, kan dat de gezondheid en veiligheid van iedereen in gevaar brengen.

Het is daarom van groot belang dat voor een ieder dezelfde regels van toepassing zullen worden. Om te beginnen kan eenduidige regelgeving de veiligheid en gezondheid verbeteren. Daarmee vermindert ook de kans op oneerlijke concurrentie. Nu is het nog veel bedrijven een doorn in het oog dat zelfstandigen goedkoper kunnen opereren. Er zijn kosten voor arbomaatregelen die het bouwbedrijf wel maakt, maar aan de zzp�er voorbij gaan. Dit maakt hem prijstechnisch aantrekkelijker, maar dat is niet op eerlijke gronden gebaseerd.

Verleidelijk

Het gevolg hiervan is dat werkgevers die het toch al moeilijk hebben, nog meer met de rug tegen de muur staan. Het kan voor deze groep verleidelijk zijn om op de arbeidsomstandigheden te bezuinigen. Op de korte termijn levert dat hen een kostenbesparing op. Maar op de lange termijn snijdt het bedrijf zich hiermee in de vingers, gelet op de grotere kans op ongevallen en ziekteverzuim.

Het is dus van belang dat op de bouwplaats niet oneerlijk wordt geconcurreerd en op het terrein van arbeidsomstandigheden voor iedereen dezelfde regels gelden. De komende nieuwe Arbowet biedt hiervoor goede mogelijkheden. De nieuwe Arbowet zal vooral bestaan uit regels uit Europa, de Nationale kop van verscherpende Nederlandse regels komt te vervallen. Werknemers en werkgevers hebben de mogelijkheid om in aanvulling op de wet voor hun bedrijfstak eigen afspraken te maken in de vorm van arbocatalogi. De arbeidsinspectie zal die arbocatalogi hanteren als, zoals dat heet, referentiekader voor haar controlebeleid. Met andere woorden: de arbeidsinspectie zal controleren op naleving van de arbocatalogus.

Op dit moment controleert de arbeidsinspectie op de naleving van de beleidsregels, zoals ook de Beleidsregel Tillen op bouwplaatsen. Ik ga er vanuit dat deze beleidsregels van kracht blijven totdat de arbocatalogus daadwerkelijk tot stand is gekomen. Het kan immers toch niet de bedoeling zijn om het beschermingsniveau op het gebied van de gezondheid en veiligheid te verlagen.

Aan de andere kant stelt het kabinet zich op het standpunt dat beleidsregels niet meer geldig kunnen zijn voor branches die daarover geen afspraken hebben gemaakt. Anders gezegd: andere bedrijfstakken zijn niet gebonden aan afspraken die in de bouwnijverheid zijn gemaakt. Dat is een duidelijk uitgangspunt. Bovendien kan het ook niet zo zijn dat voor verschillende partijen op één en dezelfde bouwplaats verschillende arboregels gelden. Dat geeft niet alleen oneerlijke concurrentie, maar schept ook onduidelijkheid voor werknemers, die feitelijk hetzelfde tilwerk verrichten. Het is daarom van belang de beleidsregel rondom tillen voorlopig te handhaven voor de gehele bouwplaats, ook voor zzp�ers die op de bouwplaats actief zijn.

Cao-partijen in de bouw kunnen het voortouw nemen tot het opstellen van een uniforme arbocatalogus voor bouwplaatsen. Overbodig is bijna om te stellen dat deze arbocatalogus alleen tot een verbetering van de veiligheid en gezondheid zal leiden als deze in de toekomst ook consequent door de arbeidsinspectie zal worden gehandhaafd.

Cao-partijen kunnen het voortouw nemen

Reageer op dit artikel