nieuws

Nieuwbouwtoets maakt liftinstallatie veilig

bouwbreed Premium

Het kabinet dereguleert van alles wat Europa overstijgt, zo ook op het terrein van de arbeidsomstandigheden. De ingebruikname keuring van personenliften, die tot heden verplicht door een onafhankelijk keuringsbureau moest worden uitgevoerd, heeft er ook aan moeten geloven. Het kabinet heeft deze verplichte keuring per begin april dit jaar afgeschaft. Kees Pasmooij geeft aan hoe leveranciers en installateurs maar met name eigenaren en gebouwbeheerders hier mee om kunnen gaan.

De liftinstallateurs kunnen nu volstaan, mits daartoe gecertificeerd op basis van een zwaar intern kwaliteitssysteem (module �H�), met een door hen zelf uitgevoerde eindcontrole. De vermindering van overheidsregelgeving is een feit en daar is op zich niets mis mee. Nu is de markt aan zet, maar wat betekent dit voor de veiligheid van de liftinstallaties?

Installateurs en producenten van personenliften zijn natuurlijk geen kwajongens. Liften vervoeren personen en zijn per definitie risicovolle installaties die aan hoge veiligheidsstandaards moeten voldoen. Daarvoor bestaan internationale normen waar men zich op kan baseren. Indien geconstrueerd volgens een dergelijke norm, mag er van worden uitgegaan dat de lift veilig is. Tenminste, het apparaat lift zoals dat de werkplaats of productielijn verlaat. Dat heet gerechtvaardigd vertrouwen en de afdekking is terug te vinden in de aangebrachte CE-markering. Door middel van een eindcontrole stelt de fabrikant tenslotte de goede werking vast en zet er zijn stempel van goedkeuring op. Klaar voor montage en gebruik in woning, kantoor, gebouw, fabriek of noem maar op.

Krachtenveld

De �oude�, wettelijk verplichte ingebruikname keuring had tot doel om vervolgens op locatie vast te stellen, dat de lift ook in gemonteerde staat goed zijn werk deed. Ook werd vastgesteld of de bouwtechnische voorzieningen aan de veiligheidseisen voldeden. Een lift bouwen is één, zorgen voor een adequaat en veilig werkende liftinstallatie op zijn eindbestemming is een ander verhaal. In het krachtenveld tussen leverancier of installateur enerzijds en afnemer of bouwer anderzijds kwam automatisch de helpende derde in het beeld, het onafhankelijke en erkende keuringsbureau. Nu deze ingebruikname keuring niet meer verplicht is, doemen er een aantal problemen op.

Er is in de nieuwe situatie geen sprake meer van een nul-meting, de uitgangswaarden zijn niet vastgelegd. Dat is onhandig voor de installateur maar vooral vervelend voor de nieuwe eigenaar. In de registratieketen van product naar ingebouwde lift kan zo een hiaat sluipen. Er ontbreekt een rapportage waarin de bevindingen bij montage staan vermeld. Ook komt het nogal eens voor dat de lift op zich in orde is, maar in ingebouwde staat niet aan de geldende eisen voldoet. Vervelend als dat niet wordt vastgesteld en gedocumenteerd. Want wie krijgt straks bij de eerstvolgende, nog steeds wettelijk verplichte, periodieke keuring na een jaar de problemen op zijn dak? Waarschijnlijk de eigenaar die dan verantwoordelijk is voor �zijn� of �haar� lift. Daar hebben wij bij Aboma+Keboma het volgende op gevonden. Voor de dreigende lacune die gaat ontstaan hebben wij de nieuwbouwtoets ontwikkeld.

Vanuit onze onafhankelijke positie wordt op een aantal essentiële aspecten gecheckt of de liftinstallatie ook na inbouw nog voldoet aan de geldende voorschriften. De leverancier ontvangt vervolgens een verklaring waaruit de conformiteit met de voorschriften blijkt. Voor de afnemer of eigenaar geeft deze verklaring de zekerheid dat de lift aan de regels voldoet en veilig in gebruik kan worden genomen. Alle partijen blij. In de nieuwbouwtoets van Aboma+Keboma wordt gekeken naar de volgende drie aspecten.

Lifttechniek

De leverancier heeft verklaard aan de Europese regels te voldoen en heeft daartoe zelf een eindcontrole uitgevoerd. De resultaten hiervan worden bij de nieuwbouwtoets bekeken en er worden door ons een aantal steekproeven genomen op de punten die daarin vermeld staan.

Omgeving van de lift

Niet gedekt door de conformiteitsverklaring van de fabrikant worden zaken als arbeidsomstandigheden, de gebouwde omgeving zoals uitrusting trappenhuizen, toegang tot werkplekken voor de monteurs bij onderhoud, etcetera

Gebruikersveiligheid

Bij de gebruikersveiligheid geldt de kooiuitrusting als uitgangspunt. Ook deze moet aan de eisen voldoen, zoals een spreek luister verbinding met een hulpdienst, sluitkracht van de automatische kooideuren, veiligheid bij onderhoud. Hieronder vallen ook bijzondere omstandigheden zoals voorzieningen voor de brandweer, gehandicapten, etcetera.

In de rapportage van de nieuwbouwtoets leggen wij de nadruk op duidelijkheid voor alle partijen die bij de overdracht van de liftinstallatie zijn betrokken.

De lifttechnische en bouwtechnische veiligheidspunten worden in aparte hoofdstukken onderscheiden en benoemd. Als er volledige overeenstemming met de geldende eisen is, geeft Aboma+Keboma een verklaring af. Deze nieuwbouwtoets en verklaring zijn niet alleen interessant voor installateur en afnemer. Ook produceren we daarmee een document ten behoeve van de verdere geschiedschrijving van de betrokken liftinstallatie. Zie het maar als het uitvoeren en vastleggen van een goede nulmeting. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de liftinstallatie. Nieuwbouwtoets en verklaring vormen daartoe in onze ogen een prima basis voor alle betrokken partijen.

Kees Pasmooij,

Directeur Aboma+Keboma,

pasmooij@aboma.nl

Vermindering overheidsregels is een feit

Reageer op dit artikel