nieuws

Suriname dreigt strijd met zee te verliezen

bouwbreed Premium

paramaribo – Suriname en Nederland hebben meer met elkaar gemeen dan alleen maar een gezamenlijke, en soms roerige, geschiedenis. Beide landen zijn deels afhankelijk van dijken om ervoor te zorgen dat de inwoners de voeten droog kunnen houden. Maar met de Surinaamse kustverdediging is het vandaag de dag niet best gesteld. Grote delen van de kuststrook, inclusief de hoofdstad Paramaribo, dreigen door zee- en rivierwater te worden opgeslokt.

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) heeft becijferd dat bij een zeespiegelstijging van een meter, in 2030 zo�n 82 procent van de bevolking geëvacueerd zal moeten worden. “Ruim 3800 vierkante kilometer land verdwijnt in zee en de economische schade wordt geschat op meer dan 30 miljard dollar”, zegt projectcoördinator Nancy Del Prado. “De regering moet leren plannen en het kustgebied beschermen. Door gebrek aan ruimtelijke ordening staat de kustvlakte nu onder druk. Maar het gevaar dat op Suriname afkomt, wordt nog steeds onderschat.”

Volgens Del Prado zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen nu al goed merkbaar. In januari viel in Suriname tweemaal zoveel regen als gebruikelijk, waardoor grote delen van Paramaribo blank kwamen te staan. “Drastische maatregelen op zeer korte termijn zijn gewenst”, meent Del Prado. “Zo zullen er meer dijken, dammen en golfbrekers moeten worden aangelegd en zullen nieuwe woongemeenschappen in het zuiden moeten worden opgezet.”

De noodkreet van het Nimos staat niet op zichzelf. Ook uit studies van onder meer de Meteorologische Dienst blijkt dat Suriname een ramp staat te wachten als er niet snel wordt ingegrepen. De klimaatverandering speelt daarbij een desastreuze rol, maar ook het gebrekkige dijkonderhoud in de afgelopen decennia is een belangrijke oorzaak.

In het district Coronie, 150 kilometer ten westen van Paramaribo, zijn grote stukken land in de afgelopen jaren verzwolgen door het zeewater. Ook hier zijn de dijken ernstig verzwakt door gebrek aan onderhoud. Tientallen hectaren grond zijn in de voorbije jaren ten prooi gevallen aan de zee. In het district Commewijne, tegenover Paramaribo, is de situatie al niet veel beter. De Suriname- en Commewijnerivier winnen langzaam maar zeker terrein, hebben wegen weggespoeld en dreigen de bewoners te verjagen. Hier en daar wordt nog wel wat lapwerk verricht, maar de afkalving van de oevers vindt in zo�n hoog tempo plaats, dat het meer weg heeft van water naar de zee dragen.

Iedereen in Suriname is ervan doordrongen dát er iets moet gebeuren. Wát er moet gebeuren staat inmiddels ook wel vast. Daartoe zijn in de laatste jaren verschillende studies uitgevoerd, die in kaart hebben gebracht waar de pijnplekken zitten en vooral wat de oplossingen zijn.

Zo is het Waterloopkundig Laboratorium/Delft Hydraulics betrokken geweest bij het ontwerpen van een tientallen kilometers lange zeewerende dijk in Coronie en heeft de precieze positie bepaald waar deze moet komen te liggen. Het Surinaamse ingenieursbureau Sintec houdt zich bezig met een studie naar de aanleg van een ringdijk en -kanaal in het noorden van Paramaribo, om het water van de Atlantische Oceaan en de Surinamerivier buiten de deur te kunnen houden.

Het zou ook de wateroverlast in de stad zelf tot het verleden moeten doen behoren. Bij iedere fikse regenbui lopen grote delen van Paramaribo onder water als gevolg van een slecht afwateringssysteem. Vooral bij springvloed kan het regenwater de overvolle Surinamerivier niet bereiken.

De plannen om verbetering in de situatie te brengen zijn er dus wel, maar geld om deze uit te voeren is er niet. De Nederlandse overheid, die eerder de renovatie en uitbreiding van de Zeedijk in het westelijke district Nickerie bekostigde, heeft al te kennen gegeven geen geld in overige kustverdedigingprojecten te stoppen, omdat dit niet tot de speerpunten ten aanzien van het beleid van Suriname meer behoort.

Remy Lachman, hoofd van de afdeling Waterkeringen van het ministerie van Openbare Werken, rekent er op dat de Surinaamse regering er op korte termijn toch in slaagt om financieringsmogelijkheden te vinden voor de meest belangrijke projecten. “Dat betreft de aanleg van de dijk in Coronie en het aanbrengen van een waterkering in Commewijne. Want als we daar niet snel mee kunnen starten, worden de problemen onoplosbaar.”

�Het gevaar dat op ons afkomt wordt nog steeds onderschat�

Reageer op dit artikel