nieuws

Rijkswaterstaat leert van missers

bouwbreed

rotterdam – Rijkswaterstaat heeft een nieuwe instructie gemaakt omtrent prestatiebestekken. Rode draad daarin is alsnog te kiezen voor een uniforme benadering richting aannemers. Er is nog geen pasklare oplossing voor de problemen rond de verplichte weghuur en ook het op orde krijgen van de areaalgegevens blijkt niet snel op te lossen.

“Een deel is onwil en een deel onkunde”, oordeelt Karin van Willigen van Bouwend Nederland tijdens een congres over beheer en onderhoud van infrastructuur. Ze is goed te spreken over de houding die Rijkswaterstaat momenteel kiest richting de markt. “We voeren serieus overleg over prestatiecontracten, �lane rental�, Kosmos (specifiek voor kunstwerken, red.) en veiligheid van wegwerkers.”

Bouwend Nederland wordt uitdrukkelijk betrokken bij de vervolgstappen om de contractvorm in goede banen te leiden en nieuwe mislukkingen te voorkomen.

In gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd zijn al diverse verbeterpunten op tafel gekomen. Zo pleit Bouwend Nederland voor een aparte sessie �op de hei� tussen opdrachtgever en opdrachtnemers zodra een prestatiecontract is gegund. “Zodat mensen elkaar echt leren kennen en van elkaar weten wat ze kunnen verwachten. Een voordeel tijdens de uitvoering is dat ze eerst contact met elkaar zoeken als er iets misloopt en niet meteen de bedrijfsjurist inschakelen.”

Niemand is gelukkig met de oprukkende juridisering, maar de praktijk is toch dat partijen elkaar vaker treffen in een rechtszaal. Bouwend Nederland pleit daarom voor pilots waarin de contracten bij conflicten een mediator inschakelen in plaats van een rechter.

Een deel van de onwil bij Rijkswaterstaat vloeit voort uit de angst voor rechtszaken. Zo krijgt een aannemer na een intensieve en dure aanbestedingsprocedure vaak alleen een afwijzing via een standaardbriefje. “Uiterst onbevredigend, want als bouwer wil je graag weten waarom het werk aan een ander is gegund. Tegelijk zijn gebruikte argumenten al bij de rechter naar voren gebracht om de procedure aan te vechten.”

Ook onvolledige informatie van Rijkswaterstaat over areaalgegevens is al tegen de opdrachtgever gebruikt bij een rechtszaak. “Logisch dat daarna helemaal geen informatie meer naar buiten komt, maar praktisch is het niet. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om toch alle beschikbare informatie van Rijkswaterstaat aan de aannemers beschikbaar te stellen met daarbij voorbehouden over de juistheid van die gegevens.” Ook wordt bekeken of Rijkswaterstaat zelf boringen kan verrichten, zodat niet zes verschillende aannemers de dikte van het asfalt gaan meten. “Die kosten zie je een keer terug.”

Van Willigen vindt dat Rijkswaterstaat het overleg rond de aanbesteding van onderhoud van kunstwerken een stuk beter aanpakt en leert van de missers bij de prestatiecontracten. “Een uniforme aanpak waarbij van begin af aan ook de markt is betrokken. De eerste twee selectierondes zijn achter de rug en de aanbesteding volgt binnenkort. Rijkswaterstaat instrueert zijn eigen personeel en wij maken een spiegelcursus voor marktpartijen.”

Reageer op dit artikel