nieuws

VCB tegen heffing onbebouwde percelen

bouwbreed Premium

brussel – De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is gekant tegen de voorstellen van de Vlaamse christen-democraten en socialisten om een heffing op onbebouwde percelen in te voeren. De Vlaamse aannemersorganisatie is van oordeel dat een dergelijke heffing nauwelijks bijkomende bouwgronden op de markt brengen.

Voor de bebouwing van onbebouwde terreinen is het vooral van belang dat de overheid zelf duidelijkheid schept over de bebouwingsmogelijkheden, zo meent de VCB. Want nauwelijks 28 procent van de Vlaamse gemeenten heeft al een visie op de eigen ruimtelijke ordening. Vooral de onzekerheid over de bebouwingsmogelijkheden werkt de bebouwing van bouwterreinen tegen, zo zegt de VCB.

Slechts 87 van de 308 Vlaamse gemeenten beschikken al over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan dat aangeeft welke richting het gemeentebestuur uit wil op het vlak van ruimtelijke ordening. Bovendien heeft een dergelijk structuurplan pas effect wanneer het wordt omgezet in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Volgens de Vlaamse aannemersorganisatie hangt de vraag of een bouwgrond al dan niet wordt aangesneden, in de eerste plaats af van de overheid en meer bepaald van de mate waarin gewest, provincie en gemeente duidelijkheid scheppen over de bebouwingsmogelijkheden. De VCB roept de overheden dan ook op versneld werk te maken van hun ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Directeur-generaal Marc Dillen van de VCB: “Vooral voor het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden moeten er dringend uitvoeringsplannen komen. Volgens de atlas die minister Van Mechelen over deze gebieden heeft opgesteld, is het mogelijk hier op korte termijn 5.000 hectare tot ontwikkeling te brengen. Daarop kunnen dan 86.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Op die manier kan de actuele behoefte aan nieuwe woningen snel worden opgelost.”

Slapende percelen

Een heffing op onbebouwde percelen heeft volgens Dillen alleen tot gevolg dat de bouwgrondprijzen verder zullen toenemen. Een dergelijke heffing zal het bebouwen van bouwgronden volgens hem ook niet versnellen: “Zij zal hoogstens een aantal eigenaars van goedkope en slecht gelegen bouwgronden tot een verkoop aanzetten.”

Private aannemers en bouwpromotoren hebben geen belang bij �slapende� percelen, zo meent de VCB-topman. Dat zij vorig jaar voor een recordaantal van 18.661 nieuwe huizen en 22.230 nieuwe appartementen hebben gezorgd, is daar het zoveelste bewijs van. Dat zijn 24 procent meer huizen en 68 procent meer appartementen dan vijf jaar geleden.

Het Vlaamse regeerakkoord had zich tot doel gesteld om voor de gezinnen meer betaalbare bouwgronden te creëren. “Het is dan ook helemaal in strijd met dit akkoord als de overheid de private sector met een heffing gaat afremmen juist op het ogenblik dat het private bouwbedrijf de doelstellingen van het regeerakkoord waarmaakt”, zo zegt de VCB.

Door nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar concrete plannen voor ruimtelijke ordening op te maken, kunnen de gemeentebesturen op het terrein voor zekerheid zorgen en extra bouwmogelijkheden creëren, waardoor de burgers tegen betaalbare prijzen in de eigen regio kunnen blijven wonen, zo meent de VCB. Dit zal meer opleveren dan een heffing op onbebouwde percelen.

Alleen al de sociale huisvestingsmaatschappijen beschikken over 1.459 ha onbebouwde percelen. Daarnaast zijn ook gemeenten en hun sociale diensten belangrijke grondeigenaars. “Indien er dan toch een heffing zou komen, gaan zij dan ook deze heffing betalen?”, zo vraagt Dillen zich af.

Reageer op dit artikel