nieuws

Ambitieuze plan IJsseldelta-Zuid nadert ontknoping

bouwbreed

kampen – Het plan IJsseldeltaZuid is een prestigieus project in Overijssel dat rond de 270 miljoen euro kost. Over enkele maanden nemen betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie een besluit over de integrale ontwikkeling van het gebied IJsseldelta- Zuid.

Het plan omvat de aanleg van de Hanzelijn, uitbreiding van de N50, aanleg van de toekomstige N23, ruimte voor wonen en ruimte voor water.

De Hanzelijn wordt de verbinding tussen Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle en wordt in 2013 in gebruik genomen. De uitbreiding van de N50 omvat het traject van het knooppunt Hattemerbroek naar Kampen in een weg met tweemaal twee rijstroken. De aanleg van de toekomstige N 23 moet een snellere verbinding vormen tussen Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. Daarnaast wenst de gemeente Kampen een uitbreiding met 4000 tot 6000 woningen in de richting van de Polder Dronthen.

De grootste ingreep omvat de aanleg van een bypass; een waterbuffer waar in geval van hoog water het IJsselwater kan worden afgevoerd naar het Veluwemeer. Dit project moet omstreeks 2015 klaar zijn.

Voor die datum dient Nederland aan de voorgestelde maatregelen in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier te voldoen. Dit houdt in dat er dan voldoende capaciteit nodig is om de verwachte hoogwaterstanden bij Lobith van 16.000 m/s te kunnen verwerken. Ongeveer 1/9 deel van het water dat via de Rijn bij Lobith Nederland binnenstroomt, wordt via de IJssel afgevoerd. Door de verwachte klimaatverandering moet de IJssel in de toekomst meer water kunnen verwerken. Knelpunt hierin is de te krappe ruimte van de IJsselmonding bij Kampen.

Om de afvoer te kunnen waarborgen is tot nu toe steeds gekozen voor het verdiepen van het zomerbed. De uitvoering van deze regulier terugkomende werkzaamheden kost circa 20 miljoen euro per jaar. Met de plannen voor de aanleg van een bypass in de richting van het Veluwemeer wordt een meer duurzame en robuuste oplossing geboden, is de stelling van de betrokken partners.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van de plannen is een uniek samenwerkingsverband opgericht tussen de diverse betrokken gemeenten, provincies, het waterschap en de betrokken ministeries van VROM en LNV.

Voorts zijn de bewoners van het aangewezen gebied al in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken. In de eerste ontwerpen ging de gedachte uit naar de aanleg van twee dijken, waarvan de tussengelegen ruimte eens in de zoveel jaren als overloop zou worden gebruikt. Vanuit de plaatselijke politiek en de bevolking werd de voorkeur uitgesproken voor een meer toeristisch-recreatieve invulling. Uit het overleg is een voorstel voortgekomen voor de aanleg van een bevaarbare, rivierachtige bypass geschikt voor (kleine) recreatievaart. De ader moet zo min mogelijk ruimte innemen, maar voldoende mogelijkheden herbergen voor natuurontwikkeling, wonen aan water en recreatie. Op basis van alle reacties is inmiddels een voorkeurstracé ontwikkeld.

De aanvankelijke uitloper van de bypass in de richting van het dorpje Noordeinde is op inspraak van de bewoners in de laatste planvorming komen te vervallen.

Met de uitvoering van de plannen is haast geboden. Zo is een aantal ontwikkelingen inmiddels al in volle gang. Recent is de voorovereenkomst voor het contract Tunnel Drontermeer van de Hanzelijn getekend.

Het tracé van de Hanzelijn dient te worden afgestemd op de aanleg van de bypass. Op dit moment ligt er een voorstel voor twee varianten: een korte bypass die uitmondt in het Drontermeer. Hierbij voorkomt een sluis dat er bij hoogwater IJsselwater in het randmeer stroomt. De variant met een lange bypass mondt uiteindelijk uit in het Vossemeer/Ketelmeer. Hiermee is het mogelijk de bypass een dynamisch karakter te geven door de invloed van het Ketelmeer en het instromende IJsselwater.

De voorkeur van bewoners, politiek en overheden gaat uit naar de aanleg van een rivierachtige bypass. Het probleem hiervan is echter de financiering. Met de aanleg van twee dijken door het landschap zou een minder aantrekkelijke, maar beduidend goedkopere variant mogelijk zijn.

Naast financiering van gemeenten en provincie hopen de deelnemers tevens op een subsidie van het Rijk. Met het naar voren halen van de kosten voor het regulier uitbaggeren van de IJsseldelta kan al een groot deel van de kosten van de aanleg worden gedekt. Het uiteindelijke plan openbaart zich deze zomer.

Reageer op dit artikel