nieuws

Woningcorporaties kunnen vraag niet bijbenen

bouwbreed

hilversum – Ondanks de toegenomen bouwproductie blijft bij de corporaties de wachttijd voor woningzoekenden stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Aedes onder 311 corporaties.

“Hoewel de bouwproductie toeneemt, zien we nog te weinig beweging in de woningmarkt”, constateert onderzoek Bedrijfstakinformatie 2004. “De vraag blijft hoog bij een beperkt aanbod”.

De woningzoekenden blijken gemiddeld 3,4 jaar geduld te moeten oefenen alvorens voor een woning in aanmerking te komen. In 2003 was de wachttijd ruim een kwartaal korter. Om de woningmarkt los te wrikken zijn de corporaties druk doende prestatieafspraken te maken met de lokale overheden.

De corporaties slaagden in 2004 om 15.820 nieuwe woningen aan de voorraad toe te voegen. De productie betekent een stijging van 50 procent ten opzichte 2003.

De onderzoekers van het jaarlijks BTI zijn optimistisch over de toename van het aantal woningen in de huursector. De verwachting is dat de komende jaren de nieuwbouw en aankoop van woningen duidelijk hoger is dan de onttrekking aan het bestand door sloop en verkoop. “De investeringen door corporaties in de eigen personele organisaties blijken dus hun vruchten af te werpen”. Het aantal gesloopte woningen liep vorig jaar op tot 12.500. In 2003 trof de sloophamer een kleine duizend woningen minder.

De stijgende trend in de bouwproductie loopt in de pas met de prognoses van het ministerie van Volkshuisvesting. Het departement gaat uit van jaarlijks 15.000 nieuwe huurwoningen. Komende jaren zal dat aantal verder toenemen.

Uit de boeken van Aedes blijkt dat bij 95 procent van de woningen een huur moet worden betaald van hooguit 500 euro. Van de groep is een op de drie panden goedkoper dan 326 euro. De gemiddelde huurprijs van de corporatiewoningen steeg vorig jaar met 16 euro naar het bedrag van 364 euro.

De corporaties besteden in 2004 samen voor 160 miljoen euro in leefbaarheid. Het geld vloeide behalve naar de fysieke woonomgeving ook naar posten als veiligheid, beheer & toezicht en sociale activiteiten. De uitgave van 160 miljoen euro betekent een stijging ten opzichte van 2003 ter hoogte van 26 miljoen euro.

Het eigen vermogen van de corporaties ontwikkelde zich in 2004 andermaal positief. Het overgrote deel van de waardestijging is het papieren resultaat van boekhoudkundige becijferingen. De stijging heeft nauwelijks een relatie met de opbrengsten uit de huur. Het jaarresultaat zorgt voor een toename van het eigen vermogen van amper 267 euro per woning.

TABELKOP:Kerngetallen corporaties

� -Wachttijd woningzoekenden 3,4 jaar

� -Gemiddelde huur 364 euro per maand

� -Doorsnee omvang corporatie 5160 woningen

� -Aantal nieuwbouwwoningen 15.820

� –Groei sloopwoningen tot aantal van 12.500

Reageer op dit artikel