nieuws

VROM tempert gejuich bouwcijfers

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Rijk is slechts voorzichtig optimistisch over de prognoses voor de productie van nieuwbouwwoningen. Het is bemoedigend dat de opleving van de bouwproductie structureel is, maar er zijn nog grimmige beren op de weg die de verwachte groei in de bouwproductie kunnen dwarsbomen.

“Voor de wave is het te vroeg, maar enig optimisme lijkt gerechtvaardigd”, verklaarde de plaatsvervangend directeur-generaal Wonen van het ministerie van VROM , B. van Delden, gisteren bij de presentatie van de bouwprognoses 2005-2010. Hij wees er direct op dat de bouwers, ontwikkelaars, overheden en corporaties nog een �forse inspanning� zullen moeten leveren om de prognoses waar te maken.

De jaarlijkse bouwprognoses van VROM die gisteren in Rotterdam werden gepresenteerd, tonen aan dat de woningbouwproductie over haar dieptepunt heen is en de komende jaren flink zal toenemen. In 2005 worden naar verwachting zo�n 71.000 nieuwe woningen opgeleverd, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2004. Op basis van de verleende bouwvergunningen gaat het ministerie in 2006 uit van een verdere toename tot 81.000 woningen.

Van Delden noemde het opvallend dat vooral het aantal vergunningen voor de bouw van huurwoningen groeit. “Dit wijst op een toegenomen inzet van corporaties en andere verhuurders.” VROM is daarover te meer te spreken omdat uit een onderzoek naar de woningbehoefte eerder is gebleken dat de vraag naar huurwoningen toeneemt, vooral naar de �duurdere� huizen vanaf 500 euro per maand.

Ternauwernood

Tussen 2007 en 2010 worden volgens de berekeningen jaarlijks gemiddeld 87.000 nieuwe huizen opgeleverd. Komen die prognoses uit, dan haalt VROM-minister Dekker slechts �ternauwernood� haar streven om in 2010 het woningtekort terug te brengen van 2,7 naar 1,5 procent, verklaarde Van Delden. Een van de redenen waarom het nog veel te vroeg is voor een juichstemming, betoogde hij.

De directeur-generaal wees erop dat de er aan de bouwprognoses de nodige onzekerheden kleven. Zo is het nog niet duidelijk in hoeverre de luchtkwaliteitsproblemen de productie van nieuwbouwwoningen remmen. Pas in de loop van volgend jaar komt daarover meer duidelijkheid als de nieuwe wetgeving voor de luchtnormen er is.

Een ander probleem vormt de plancapaciteit. Volgens Van Delden is de situatie vanaf 2008 zorgelijk. “Vanaf 2008 is er in een aanzienlijk aantal regio�s onvoldoende harde bestemmingsplancapaciteit beschikbaar om de productieprognoses waar te maken.” Dat is vooral nijpend omdat de procedures om van zachte naar harde onherroepelijke bestemmingsplannen te gaan gemiddeld 3,5 jaar in beslag neemt.

Reageer op dit artikel