nieuws

Alleen bouw aantal woningen telt bij minister Dekker

bouwbreed Premium

De kruitdampen rond prinsjesdag en presentatie van de Miljoenennota zijn inmiddels al weer helemaal opgetrokken.Wat overblijft is de conclusie, dat als we onze pijlen richten op het ministerie van VROM deze zijn naam beter kan wijzigen in ministerie van planeconomie. Van het verleden heeft men in Den Haag niets geleerd. Inzet van beleid blijft het najagen van woningbouwaantallen. Onder het motto het maakt niet wát er wordt gebouwd áls er maar wordt gebouwdworden provincies en lokale overheden opgejut om te produceren. Gevolg is naar de mening van Evert van Kootenverkeerde producten op de verkeerde plek totdat de wal het schip keert.

Onder toenmalig staatssecretaris Heerma moest de woningmarkt op eigen benen gaan staan. Meer marktwerking zou de volkshuisvesting verbeteren.

Eindelijk ook meer aandacht voor een gezond aanbod van kwaliteitprogramma�s. Maar toen de bouwproductie daalde brak de paniek uit. Niets geen aandacht meer voor consumentenwensen; bouwen is het devies. De woningaantallen zijn daarbij heilig verklaard, het product is daaraan van ondergeschikt belang.

Verhuisdozen

Wij als NVB, vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers hebben al regelmatig aangedrongen om de woningmarkt vooral kwalitatief en niet alleen puur kwantitatief te benaderen. Het lijkt tegen dovemansoren gezegd. Waarom staat anders nog steeds het overmatig produceren van appartementen hoog op het verlanglijstje van menig (gemeente) bestuurder? Dat daarvoor nog maar een hele kleine markt is schijnt gemakshalve maar voor lief te worden genomen. En dat terwijl in menige stad in Nederland scheef wonen een heet hangijzer is.

Bewoners met een te hoog inkomen houden een te goedkope woning bezet. Om de doorstroming te bevorderen en voor starters woonruimte te creëren, is het van belang dat juist deze groep naar een ander huis gaat omzien. Echter, dan moeten zij wel met een aantrekkelijke woning worden verleid om de verhuisdozen te voorschijn te halen. Immers, men vraagt hen meer geld in huisvesting te steken. Dan moet het hen wél waard zijn daarvoor één misschien zelfs wel twee van de drie vakanties per jaar te schrappen.

Kortom, bouw die producten waar de consument behoefte aan heeft. Gemeenten moeten samen met marktpartijen daarom ook veel meer aan marktonderzoek doen. Dergelijke onderzoeken geven antwoorden op belangrijke vragen als �wat voor soort woningen en woonmilieus ontbreken er in deze stad of kern?� en �wat is nu echt onze woningbehoefte?� Dat is een geheel andere benadering dan �we denken er wel woningen bij en dan komt het allemaal goed�. Dit aanbod gestuurde beleid is niet lang meer vol te houden.

Onduidelijk

Nu al blijkt dat het realiseren van nieuwe woonlocaties veel meer inspanningen vergen van marktpartijen. De afzet loopt terug, plannen moeten worden herzien omdat de woningen niet aanslaan bij de markt. Overigens niet verwonderlijk omdat eer de huizen eindelijk op de markt komen er al vijf jaar aan planvorming en het doorlopen van procedures vooraf is gegaan. En Den Haag maar roepen dat er méér moet worden gebouwd. Het moet echt anders. Er moet over gemeentegrenzen heen worden gekeken naar goede en het liefst kleinschalige woningbouwlocaties. Naast binnenstedelijk ook aantrekkelijke locaties in het groen die met een gevarieerd woningbouwprogramma ontwikkeld kunnen worden. Een dergelijke benadering vergt visie van gemeenten en een coördinerende rol van de provincie. En dat brengt mij bij het laatste punt van aandacht; het instrumentarium om dergelijke ontwikkelingen goed op gang te brengen. Het begint allemaal bij de grond. Wie de grond heeft, heeft immers de macht.

Uit ervaring blijkt echter dat de huidige Wet Voorkeursrecht Gemeenten eerder een prijsverhogende dan een prijsdrukkende factor is.

Ook is het nog volstrekt onduidelijk welke effecten de nieuwe Wet RO heeft op het grondbeleid van veel gemeenten. En dan wordt straks ook nog de grondexploitatiewet ingevoerd. Veel ambtenaren, en zeker die van kleinere gemeenten, hebben nog geen enkel idee hoe die wet straks moet worden toegepast.

Randvoorwaarden

Het zou het ministerie van VROM sieren zich bezig te houden met het creëren van de juiste randvoorwaarden en zorgen voor een doortimmerd en transparant instrumentarium. Daar heeft niet alleen de consument maar ook de bouwsector meer aan dan alleen provincies en gemeentebesturen onder druk te zetten om te produceren en continu te overspoelen met (knellende) complexe niet werkbare regelgeving.

Het lijkt tegen dovemansoren gezegd

Reageer op dit artikel