nieuws

Bezorgdheid over ontwikkeling aanbestedingsbeleid Op 8 juli 2005 hebben de voorzitters van VNO-NCW en MKB Nederland een brief gezonden naar het SG-Beraad. In de brief wordt bezorgdheid geuit over de gang van zaken met betrekking tot het aanbestedingsbelei

bouwbreed Premium

Op 8 september 2003 formuleerde het kabinet actiepunten naar aanleiding van de bevindingen uit de parlementaire behandeling van het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid in de Tweede Kamer. Actiepunt: het invoeren van een dwingend uniform aanbestedingskader voor alle overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken van rijk, provincies, gemeenten en publiekrechtelijke instellingen. Dit kader zal […]

Op 8 september 2003 formuleerde het kabinet actiepunten naar aanleiding van de bevindingen uit de parlementaire behandeling van het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid in de Tweede Kamer. Actiepunt: het invoeren van een dwingend uniform aanbestedingskader voor alle overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken van rijk, provincies, gemeenten en publiekrechtelijke instellingen. Dit kader zal voor opdrachten boven en onder de Europese aanbestedingsgrens (drempelbedrag) moeten gelden. Het kader zal voldoende ruimte moeten bieden aan aanbestedende diensten om via maatwerk �the best value for tax payers money� te realiseren (zie TK 28 244, nr. 54 pag. 2).

Het actiepunt is opgenomen in het Visiedocument aanbesteden van juli 2004 (zie TK 29709 nr. 1). Op 18 november 2004 heeft een Algemeen Overleg plaatsgevonden tussen de ministers van VROM en EZ met de Tweede Kamer over het aanbestedingsbeleid. In dit overleg werd nogmaals het belang van een goede regeling van de dagelijkse aanbestedingspraktijk �onder de Europese drempelwaarde� onderschreven.

Sindsdien lijkt er echter sprake van een kentering in de ontwikkeling. In de brief van minister Brinkhorst aan de Tweede Kamer van 15 april 2005 tekent zich deze kentering af, nu er een voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de vorming van nationaal beleid. Dat wordt mede afhankelijk gesteld van de uitkomsten van zaken die dienen bij het Europese Hof over aanbestedingsplichten bij opdrachten onder de Europese drempelbedragen (zie TK 29709 nr. 4).

Teleurstellend

MKB-Nederland en VNO-NCW geven in de brief van 8 juli 2005 aan een indruk te hebben gekregen van wat het �nieuw juridische kader� van het aanbesteden zou moeten worden en dat die indruk ernstig teleurstelt. Zij stellen vast dat het nieuw juridisch kader niet wezenlijk zal verschillen van het huidig juridisch kader.

De huidige lappendeken wordt ingeruild voor een nieuwe omdat er grote weerstand is binnen de overheid, ook het deel van de aanbestedingen onder het drempelbedrag dwingend uniform te reguleren. Binnen dat deel vindt echter het overgrote deel van de aanbestedingen plaats en wanneer daar geen uniformering plaatsvindt dan schiet de praktijk er niets mee op.

Deze vaststelling staat haaks op hetgeen het kabinet heeft aangekondigd. De brief van 8 juli 2005 is te vinden op de website van VNO-NCW (www.vno-ncw.nl) in het dossier �overheidsaanbestedingen�.

Reageer op dit artikel