nieuws

Besluit lucht met moeite door Kamer

bouwbreed

den haag – Het eerste pakket maatregelen van staatssecretaris Van Geel (milieu) om de luchtkwaliteit te verbeteren, heeft hij met veel moeite door de Tweede Kamer geloodst.

De PvdA dreigde het Besluit luchtkwaliteit woensdag te torpederen, maar Van Geel wist PvdA-fractielid D. Samsom over de streep te halen met de toezegging dat hij de saldobenadering meer dichttimmert.

Het Besluit luchtkwaliteit is een Algemene maatregel van bestuur, die binnen nu nog drie weken door dertig leden van de Tweede Kamer kan worden geblokkeerd. De PvdA-fractie met 42 leden zou dit gemakkelijk kunnen doen. Samsom dreigde hier ook mee in het debat met Van Geel. Terwijl de coalitiefracties CDA, VVD en D66 konden leven met Van Geels snelle maatregelen zoals subsidies voor roetfilters en het toepassen van de saldobenadering voor bouwprojecten, vielen de linkse oppositiepartijen vooral over de “zeer vage saldobenadering”. Met deze methode mag de luchtverontreiniging op een plek stijgen, als de luchtkwaliteit elders verbetert.

Aanleiding voor Samsoms tegenstand is de kritiek van de Raad van State over de toepassing van die methode. Volgens de Raad heeft Van Geel de saldobenadering niet genoeg dichtgetimmerd. De staatssecretaris moet aangeven binnen welke tijds- en gebiedsgrenzen de methode wordt toegepast. Doet hij dat niet, dan kan de Raad of een rechter bouwplannen vanwege een overschrijding van de luchtnormen alsnog tegenhouden. Met de toezegging van Van Geel dat de Kamer voor 21 juli een brief krijgt met meer duidelijkheid over de saldobenadering en indien mogelijk de eerste resultaten van concrete projecten die volgens deze methode werken, ging Samsom uiteindelijk overstag.

Het Besluit luchtkwaliteit is noodzakelijk op om korte termijn bouwplannen van het slot te halen. Het besluit is tijdelijk, in afwachting van een Wet luchtkwaliteit. Een voorstel daartoe staat op de agenda van de ministerraad in september, direct na het zomerreces. Van Geel wilde nog niets loslaten over dat �september-pakket�, tot ergernis van de oppositie. “Het gaat uiteindelijk om het totale pakket aan maatregelen dat de staatssecretaris daar presenteert” , aldus Samsom. In het wetsvoorstel gaat het om fiscale maatregelen en een bedrag uit het FES-fonds, aldus Van Geel. De Kamer probeerde hem woensdag alvast uitspraken over een verhoging van de dieselaccijns te ontlokken als een van de maatregelen, maar daarover liet Van Geel zich ook na herhaaldelijk aandringen niet uit. Voor de PvdA is dit te mager. Via een motie, afgelopen nacht tijdens laatste vergaderdag van de Kamer ingediend door Samsom, probeerde de fractie alsnog een verhoging van de dieselaccijns in het �september-pakket� van Van Geel te krijgen. De uitkomst van de stemming daarover was te laat voor het ter perse gaan van deze krant.

Ontkoppeling

De door de bouworganisaties gewenste volledige ontkoppeling van de luchtkwaliteitsnormen en ruimtelijke plannen, waarbij elke bestemmingsplanwijziging moet worden getoetst aan de normen, is nog niet geheel van de baan. Zo voelen VVD en SGP wel wat voor “flexibele ontkoppeling” en zinspeelde Van Geel op tijdelijke ontkoppeling of andere varianten zoals nu toegepast in de zogeheten stad- en milieubenadering. Daarmee is het mogelijk om op een plek meer geluids- of stankoverlast toe te staan, als dat elders in het plangebied wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld de aanplant van groen. Van Geel zegde toe alle mogelijke varianten te onderzoeken.

Reageer op dit artikel