nieuws

Achttien partijen in race om baggerspeciedepot

bouwbreed

ridderkerk – De aanbestedingsrace voor het baggerspeciedepot in het Hollands Diep nadert zijn climax. Op het straks grootste waterbouwkundige werk in Nederland zijn achttien gegadigden afgekomen. Onder meer Belgische partijen gaan de concurrentie aan met de Nederlanders.

Twee rondes inlichtingen heeft contractmanager Marco Tanis inmiddels achter de rug. Op 24 augustus is de aanbesteding. Een maand later volgt de ontknoping en kan de eerste schop de grond in. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport staat het karwei op de lijst voor 80 miljoen euro.

De eerste oplevering is geprikt op 17 december 2007. Na een test- en inregelfase dient het depot op 15 april 2008 gereed te zijn voor gebruik. Aansluitend kan worden begonnen met de sanering van de nabijgelegen Dordtse Biesbos.

“De belangstelling is groter dan verwacht”, zegt Tanis. “Voor Rijkswaterstaat is de aanbesteding heel bijzonder. We werken voor de eerste keer volgens de UAV-GC 2005, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten. En gaan gunnen op basis van EMVA, de Economisch Meest Voordelige Aanbieding”.

Met het speciedepot in het Hollands Diep bij Moerdijk verkrijgt de overheid een reusachtige baggerput van 1200 meter lengte en 500 meter breed. De diepte bedraagt 45 meter. Genoeg om een flat van elf verdiepingen in te laten verdwijnen.

Een waterkolom in het depot plus een isolerende kleilaag op de vlakke bodem van de put, moeten zorgen dat de verontreinigingen niet in contact komen met het grondwater. Het overtollige vocht dat geloosd wordt op het Hollands Diep, ondergaat eerst een grondige zuivering. Wanneer in 2026 het depot vol is, krijgt de put een afdeklaag van schone grond en is de natuur aan zet om van het eiland een levendige oase te maken.

Bij de uitvoering van het werk stelt Rijkswaterstaat zich terughoudend op. De dienst stelt alle informatie uit de voorbereidende onderzoeken ter beschikking aan de geïnteresseerde aannemers. De milieukundige gesteldheid van de bodem is geheel voor risico van Rijkswaterstaat. De verantwoordelijkheid voor de grondmechanische bodemgesteldheid wordt bij de opdrachtnemende partij gelegd. Na de voorbereidende sanering krijgt de aannemer dan ook alle vrijheid om creatief aan de slag te gaan om binnen de ruime randvoorwaarden zijn beste oplossing te realiseren.

Wie slaagt een miljoen kuub extra putcapaciteit te creëren, geeft zichzelf een bonus van 2,5 miljoen euro. Met maximaal honderd hectare toegevoegde afdekoppervlakte, valt 1,5 miljoen euro te verdienen. Speelruimte zit ook in de technische aanpak, de planning, het omgevingsmanagement en het contractbeheer. De bonussen maar ook handicaps kunnen oplopen tot 15 procent van de aanneemsom.

Nadrukkelijk wijst Rijkswaterstaat de gegadigden op de mogelijkheid om ter verduidelijking individueel vragen te stellen. De antwoorden kan de indiener voor zichzelf houden of juist bij iedereen bekend maken.

“Dit keer staat echt de kwaliteit voorop”, verzekert Tanis. Een team van circa tien deskundigen beoordeelt de inzendingen. De prijzen van de aanbiedingen verdwijnen in een kluis en komen pas weer boven tafel nadat de kwaliteitsverschillen zijn gewogen. Een rekenmodel wordt vervolgens ingezet om een winnaar aan te wijzen.

Intern kijkt bureau KMPG onafhankelijk mee of de aanbesteding exact volgens de regels verloopt. Deze audit door KPMG is een belangrijke stap in het transparant maken van het geobjectiveerde aanbestedingsproces.

Het baggerspeciedepot in het Hollands Diep grenst aan de Sassenplaat. Tijdens de werkzaamheden zullen zeldzame Noordse woelmuizen worden weggevangen en elders in het 39 hectare grote natuurgebied uitgezet. Tijdens het broedseizoen dient de aannemer rekening te houden met grote aantallen eenden, steltlopers en aalscholvers.

�Dit keer staat

echt de kwaliteit voorop�

Reageer op dit artikel