nieuws

Haarlem ziet brood in innovatief aanbesteden

bouwbreed

den haag – De gemeente Haarlem wil zoveel mogelijk innovatief aanbesteden. Dat blijkt uit het aanbestedingsbeleid van de gemeente, dat is vastgesteld door het college van B en W. Aannemers die minder dan drie jaar geleden veroordeeld zijn voor een integriteitschending worden van opdrachten uitgesloten.

Het nieuwe aanbestedingsbeleid van Haarlem legt op een aantal punten vast wat in de praktijk al gangbaar was. Het is bedoeld om heldere uitgangspunten en randvoorwaarden te formuleren die door de gehele gemeentelijke organisatie integraal gebruikt moeten worden bij de uitvoering van alle aanbestedingen.

Het nieuwe beleid omvat het gehele project, dus inclusief ontwerp en engineering. Het richt zich op juridisch beleid, maar ook op ethische en ideële uitgangspunten en op economisch beleid. Het juridische beleid omvat regels voor het toepassen van reglementen en contractdocumenten.

Het ethische en ideële beleid gaat enerzijds over duurzaamheidscriteria van producten, milieu en integrale kwaliteitszorg en anderzijds over maatschappelijke eisen aan leveranciers en aannemers. Aannemers en leveranciers die in opdracht van de gemeente werken, moeten worden gecontroleerd op wettelijke registratie en reguliere betaling van sociale premies en belastingen. Ditzelfde geldt voor onderaannemers. Bij een reëel vermoeden van fraude of van criminele activiteiten zal de gemeente bij het desbetreffende bedrijf nader onderzoek laten doen. Aannemers die minder dan drie jaar geleden veroordeeld zijn voor een integriteitschending worden van opdrachten uitgesloten.

Openbaar aanbesteden is het uitgangspunt voor de gemeente, maar onderhands en enkelvoudig aanbesteden, kan in bepaalde gevallen wenselijk zijn. Haarlem streeft naar een balans tussen openbaar aanbesteden, onderhands aanbesteden en uit de hand gunnen. De uiteindelijke keuze kan per werk verschillen, maar moet passen binnen vastgestelde drempelbedragen en streefcijfers. Sectordirecteuren hebben de bevoegdheid om in beredeneerde gevallen van een drempelbedrag af te wijken, zo blijkt uit het Haarlemse beleidsstuk.

De meeste werkzaamheden voor het ontwerpen en besteksklaar maken van werken worden in eigen beheer uitgevoerd, een kleiner deel wordt uitbesteed. Als het begrote bedrag tussen de 25.000 en de 100.000 euro (exclusief btw) ligt, worden deze werkzaamheden in concurrentie aanbesteed, onderhands of openbaar, tenzij daar grote bezwaren of risico�s aan kleven. Boven de 100.000 euro wordt er altijd openbaar aanbesteed.

Aannemers die in de afgelopen tijd veel geïnvesteerd hebben in kennisontwikkeling kunnen een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Vandaar dat Haarlem zoveel mogelijk innovatief wil gaan aanbesteden.

Reageer op dit artikel