nieuws

Innovatie in bouw is proces van lange adem BouwBeter

bouwbreed Premium

rotterdam – Bouwen moet klantgerichter, transparanter en innovatiever. Het samenwerkingsverband BouwBeter heeft de handschoen opgepakt. De eerste bevindingen zijn nu gebundeld in de publicatie Innovatie in de bouw; de noodzaak van nieuwe strategieën.

Innovatie is de sleutel tot het oplossen van veel problemen in de bouwsector, vermeldt de achterflap. “Deze publicatie laat zien dat er een segment bedrijven is dat daadwerkelijk wil vernieuwen. Het twintigtal bedrijven, van klein tot (middel)groot dat deelneemt aan BouwBeter wisselt onderling kennis en ervaring uit om tot een beter eindproduct te komen en daardoor een meerwaarde voor de klant te bieden. De klant heeft uiteindelijk de verschillende bedrijven in de bouwketen bij elkaar gebracht”, aldus drs. ing. J. Straatman, adjunct-directeur bij SBR dat het project coördineert.

Aanvankelijk was het samenwerkingsverband dat in 2000 werd opgericht vooral gericht op het verminderen van de faalkosten maar gaandeweg werd de horizon verbreed naar procesvernieuwing. “Fouten doen zich niet alleen voor bij de oplevering, maar gedurende het hele bouwproces.” Straatman noemt slechte communicatie, informatieoverdracht en organisatievoorbereiding als achterliggende oorzaken. Hoewel bij de uitvoerende bouw de meeste noodzaak bestond om de noodzakelijke vernieuwingsslag te maken, wordt het initiatief bouwbreed gedragen door allerlei bedrijven in de bouwketen, van onderaannemers tot ontwikkelaars.

De recentelijk verschenen SBR-publicatie schetst de huidige marktontwikkelingen, belemmeringen en mogelijke oplossingen. Het is de weerslag van één jaar praktijkervaring in de zoektocht naar proces- en systeeminnovatie. De organisatie van het bouwproces is hard toe aan vernieuwing sinds de verandering van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte markt.

Straatman: “Klanten zijn veeleisender geworden. Daarbij wordt de bouwopgave ingewikkelder en complexer. Binnenstedelijke vernieuwing bijvoorbeeld vraagt niet alleen maar om een technische oplossing, daarbij spelen ook sociaal-maatschappelijke en economische factoren. De bouw is slechts een van de spelers en zal zich dus moeten voegen naar al die verschillende processen. Dat vereist een andere benadering en vraagt van de sector een veel bredere expertise.”

Praktijkvoorbeeld

Een mooi praktijkvoorbeeld vindt hij de Rotterdamse wijk Nieuw Crooswijk, een herstructureringsopgave van 2000 woningen. “Hier is sprake van een alliantievorm in nieuwe zakelijke verhoudingen waarbij in een complexe omgeving met nieuwe vormen van dienstverlening aan de slag wordt gegaan. In gemeenschappelijkheid realiseert iedere partij zijn eigen doelstelling.”

Een mkb-bedrijf kwam tot een nieuw model voor een totaalrenovatie voor woningcorporaties. “Het maken van meerjarige afspraken met het goed afstemmen van werkprocessen geeft een meerwaarde voor de opdrachtgever. Het is een andere manier van marktbundeling en omgaan met de klant. De bouwer ontwikkelt zich geleidelijk tot dienstverlener, daar liggen kansen”, meent Straatman.

Maar vernieuwen in de bouw is een proces van de lange adem, weet hij. “BouwBeter wil bewijzen dat op kleine schaal daadwerkelijk verbeteringen te realiseren zijn. De noodzakelijke vernieuwing zal vanuit de bedrijven zelf moeten komen. Dit streven sluit naadloos aan bij de cultuuromslag waartoe Economische Zaken en de Regieraad hebben opgeroepen”,volgens Straatman.

Samenwerken is daarbij een eerste vereiste. “In de praktijk is samenwerken synoniem voor �working apart together�. We zullen de gefragmenteerde bouwketen moeten doorbreken. Een betere samenwerking in de bouwketen leidt namelijk tot meer rendement. Vernieuwing vereist vertrouwen. Essentieel is dat bedrijven met elkaar willen communiceren en verworven kennis en inzicht willen delen.”

Straatman heeft daarbij “een doorvoelde samenwerking” voor ogen. “Een grotere betrokkenheid en meer wederzijdse begrip biedt meer kansen om tot een andere aanpak te komen en van het gebaande pad af te gaan. Het platform vergroot het besef dat vertrouwen nodig is om samenwerkingsverbanden aan te gaan.”

Straatman heeft niet de illusie dat op korte termijn grote veranderingen in de volle breedte van de sector zijn te verwachten. “Procesveranderingen in de bouw vergen jaren. Het onderwijs zal daarbij een belangrijke rol spelen.” Dat een constant aantal bedrijven bij BouwBeter is aangesloten noemt hij “een teken voor succes”. De verwachting is dat jaarlijks vijf tot tien nieuwe bedrijven zich bij het platform zullen aansluiten. “We hebben het afgelopen jaar geïnventariseerd hoe de bouw in elkaar zit. Dat zal uiteindelijk resulteren in een aantal nieuwe instrumenten en methodieken die over circa twee jaar proactief kunnen worden ingezet. Onze hoofddoelstelling is om de opgedane ervaringen in pilotprojecten toe te passen. BouwBeter is erop gebrand om die resultaten zichtbaar te maken.”

BouwBeter is opgezet op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Bouwend Nederland en SBR. Het is nu een samenwerkingsverband van innoverende bedrijven met het doel kennis en ervaringen te delen. Momenteel zijn er vier werkgroepen actief: flexibele bouwsystemen, integrerend samenwerken, procesharmonisering en de innovatie-academie. BouwBeter beoogt bouwbreed nieuwe en actuele knowhow beschikbaar te stellen door informatie en documentatie.

�Bouwopgave wordt steeds ingewikkelder en complexer�

Reageer op dit artikel