nieuws

Dijkgraven moeten bedachtzaam waken

bouwbreed

tiel – Op het congres in Tiel over de grote rivieren waarschuwde meteorologe H. van Leur dat een capaciteit van 16.000 kubieke meter water per seconde bij Lobith wel eens te weinig zou kunnen zijn.

In plaats van in paniek te raken bleven de sprekers rustig en eensgezind. Drs. P. Zevenbergen, vice-voorzitter van de Algemene Rekenkamer en ex-dijkgraaf, pleitte zelfs voor een �traag en bedachtzaam waken�.

Niettemin is het volgens Zevenbergen volstrekt onduidelijk of de Nederlandse bevolking rustig kan gaan slapen. “Het ontbreekt aan een landelijk integraal veiligheidsbeleid. De overheid rent achter hypes aan en tracht steeds 100 procent bescherming te bieden tegen een ramp die we net achter de rug hebben. Ik vind het bijna onfatsoenlijk zoals de publieke middelen nogal willekeurig worden besteed aan schijnveiligheid.�

Hij riep de waterschappen op hun eigen doelen te stellen, ver voorbij de tien jaar van de PKB�s. De waterschappen moeten bovendien volstrekt openhartig en realistisch zijn over de risico�s voor de bevolking. Daarnaast sprak Zevenbergen zijn twijfel uit over privaat publieke samenwerking (pps). Terugkijkend is het zeer de vraag of zo�n constructie werkelijk winst oplevert.

Natuurlijke processen

Wat moet er nu gebeuren? De waterschappen in het westen van Nederland willen liefst hogere dijken en het water zo snel mogelijk afvoeren. In het oosten (Rivierenland) bestaan andere plannen. Ze worden als regio-advies op 14 maart aan de staatssecretaris aangeboden. Prof. dr. A. Smits, directeur van het Centrum voor Water en Samenleving: “Waterbeheerders moeten modern gaan denken en natuurlijke processen voor ons laten werken. De landbouw zal voor een groot deel verschuiven naar Oost Europa. In het plan �Freude am Fluss� stellen we voor bestemmingsplannen te maken voor overstroombare gebieden. Agrariërs kunnen dan landschapsbeheerder of zelfs projectontwikkelaar worden.”

Bij een overmaat aan water kunnen die gebieden als buffer dienen. Het aanleggen van een �groene�, in de zomer droge rivierbedding tussen de Rijn en de Waal wordt echter faliekant afgewezen. Ir. A.P. Heidema, burgemeester van Neder-Betuwe, noemde het “een heilloos idee”.

Onzekerheid

Ir. G.N. Kok, dijkgraaf van het waterschap Rivierenland, stond nog even stil bij de overstromingen en ontruimingen van de bedreigde gebieden in 1995. Daarna is het Deltaplan Grote Rivieren uitgevoerd, maar de onzekerheid knaagt nog steeds. Als er een grote overstroming in Duitsland zou plaatsvinden, zou het water niet bij Lobith, maar via Gelderland of Limburg ons land binnenstromen.

In de wandelgangen werd daarom het plan geopperd, om een nieuwe rivier aan te leggen van Bonn door het zuiden van Noord-Brabant naar de Noordzee. Dan zou de vlotte afvoer van hemelwater voor honderden jaren zeker gesteld zijn. Het zou een forse hoeveelheid infrastructureel werk opleveren. Veel kans lijkt zo�n wild plan echter niet te maken.

�Ik vind het bijna onfatsoenlijk hoe het Rijk geld besteedt aan schijnveiligheid�

Reageer op dit artikel