nieuws

Reacties kamerfracties op eindrapport van commissie-Duivesteijn

bouwbreed Premium

“De commissie heeft de besluitvorming rond de Betuwelijn en de HSL-Zuid grondig geanalyseerd. Het beeld dat hieruit naar voren komt is ontnuchterend. Besluiten werden gebaseerd op rooskleurige aannames. Informatie over tegenvallers kwam niet door. De risico�s werden slecht beheerst en de politiek droeg zelf in belangrijke mate bij aan extra kostenoverschrijdingen.” Dit zegt CDA woordvoerder […]

“De commissie heeft de besluitvorming rond de Betuwelijn en de HSL-Zuid grondig geanalyseerd. Het beeld dat hieruit naar voren komt is ontnuchterend. Besluiten werden gebaseerd op rooskleurige aannames. Informatie over tegenvallers kwam niet door. De risico�s werden slecht beheerst en de politiek droeg zelf in belangrijke mate bij aan extra kostenoverschrijdingen.” Dit zegt CDA woordvoerder Eddy van Hijum in een reactie op het rapport.

De CDA-fractie vraagt zich ook af hoe politieke keuzes beter kunnen worden onderbouwd en de beheersing van projecten kan worden verbeterd, zodat nieuwe miljardenoverschrijdingen voorkomen worden. Verder ziet de CDA-fractie de noodzaak om de rol van de Tweede Kamer op de besluitvorming rond grote projecten te versterken. Van Hijum: “De commissie heeft een goede aanzet gegeven voor een toetsingskader voor grote projecten met duidelijke beslismomenten. De Kamer kan zo in de toekomst een betere afweging maken tussen de verwachte kosten en de baten van een project (het go/no go-moment moet voor alle partijen duidelijk zijn) en van de onzekerheden en financiële risico�s die op dat moment nog bestaan.”

Het CDA meent dat de aanbevelingen van de commissie moeten worden betrokken bij de besluitvorming over de Zuiderzeelijn. De Zuiderzeelijn mag geen nieuw onbeheersbaar project worden.

De PvdA verklaart dat de commissie een goede probleemanalyse van de oorzaken van de gebrekkige besluitvorming heeft gegeven over grote projecten in de Tweede Kamer. Volgens voorlichter Sharon Dijksma heeft de commissie behalve een toetsingskader voor grote projecten dat zij heeft ontwikkeld ook aanbevelingen gedaan betreffende aanpassingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Fonds Economische Structuurversterking.

De aanbevelingen van de commissie stijgen daarmee volgens de PvdA-fractie uit boven de beoordeling van individuele grote projecten. Het is een benadering die uitgaat van de noodzaak tot een wijziging van het huidige politieke systeem en het functioneren van de Tweede Kamer daarin. Dijksma: “De aanbevelingen die ervoor pleiten dat de Tweede Kamer haar positie voor wat betreft de politieke sturing en controle versterkt, steunen wij op hoofdlijnen.”

De PvdA concludeert dat de politieke wil tot verandering en verbetering in het verkeer tussen Kamer en kabinet ook van het kabinet zelf mag en moet worden gevraagd. De reconstructies van de HSL-Zuid en Betuweroute illustreren waarom dat nodig is. De fractie is geschrokken van de kritiek die de commissie heeft ten aanzien van de Zuiderzeelijn en de gevolgde procedure, maar constateert dat het nog niet te laat is om de besluitvorming op een goed spoor te krijgen. Dijksma: “Een en ander zal ook betekenen dat wij samen met het Noorden opnieuw moeten discussiëren over de betekenis van de aanbevelingen voor het project en de te volgen procedure.”

GroenLinks steunt de aanbevelingen voor betere procedures. Maar betere procedures hebben pas zin wanneer er ook een politieke cultuuromslag plaatsvindt. Wijnand Duyvendak en Marijke Vos: “Helaas negeert de commissie de politieke cultuur en de slechte rol die CDA, VVD en PvdA daarin speelden.” GroenLinks heeft kritiek op de commissie, omdat zij geen aandacht besteedt aan de politieke cultuur die volgens Duyvendak en Vos tot hopeloze besluiten heeft geleid. “CDA, VVD en PvdA steunden slecht onderbouwde besluiten en blokkeerden stelselmatig de informatievraag van de kleinere partijen. De achtereenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat begingen politieke doodzonden door de Kamer onvolledig en onjuist te informeren. Zij konden daarmee wegkomen door de slappe rol van de grote politieke partijen.” Het verzet van GroenLinks tegen Betuweroute en HSL wordt met het rapport bevestigd. Het rapport toont volgens Duyvendak en Vos ook aan hoe eerder ministers Netelenbos en Jorritsma politieke doodzonden begingen. Volgens Groen Links moet er op basis van gemaakte fouten in het verleden dan ook een fundamenteel debat plaatshebben over de Zuiderzeespoorlijn en de Tweede Maasvlakte.

Reageer op dit artikel