nieuws

Graag snel handelen bij onwelgevallige bouwvergunning

bouwbreed Premium

Wellicht komt de volgende casus bekend voor. Uw bedrijf is gevestigd op een gedateerd bedrijventerrein, waar bij de aanleg niet was voorzien in de groei van de gevestigde bedrijven. Met name uw chauffeurs klagen dat zij het terrein moeilijker bereikbaar vinden, ook door alle her en der geparkeerde auto�s. Bij de aanleg van dit terrein […]

Wellicht komt de volgende casus bekend voor. Uw bedrijf is gevestigd op een gedateerd bedrijventerrein, waar bij de aanleg niet was voorzien in de groei van de gevestigde bedrijven. Met name uw chauffeurs klagen dat zij het terrein moeilijker bereikbaar vinden, ook door alle her en der geparkeerde auto�s. Bij de aanleg van dit terrein is over uitbreiding niets bepaald. Uw buurman vertelt dat hij van de gemeente een bouwvergunning heeft gekregen voor de uitbreiding van zijn bedrijf.

De buurman heeft die bouwvergunning gekregen op grond van een vrijstelling van het bestaande bestemmingsplan, onder meer vanwege de hoogte. En u vermoedt – niet ten onrechte – dat dit een verkeersaantrekkende werking zal hebben. De gemeente lijkt hieraan bij vergunningverlening voorbij te zijn gegaan. Daarbij vreest u een mogelijk gevaarlijke situatie indien ook de brandweer het terrein moeilijk zal kunnen bereiken.

Onwelgevallig

Wat valt hier tegen te ondernemen? Ik veronderstel u in dat verband bekend met de algemene gang van zaken, namelijk dat publicatie van een bouwvergunningsaanvraag, door de gemeente dient te geschieden in een huis aan huis blad. Die verplichting geldt niet voor een eenmaal verleende vergunning. Dat maakt dat u een dergelijk blad moet ontvangen, niet altijd standaard op zo�n terrein, en moet lezen. Indien u wordt geconfronteerd met een onwelgevallige bouwvergunning zoals hiervoor omschreven, moet snel worden gehandeld. Immers, als belanghebbende is het mogelijk binnen 6 weken na de verleende vergunning een bezwaarschrift in te dienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en wethouders. In veel gemeenten kan wat betreft de datum van de vergunning inmiddels internet uitkomst bieden, maar daar kunt u niet blind op varen. Ik veronderstel u er tevens mee bekend dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft op de vergunning. De vergunninghouder kan – voor eigen rekening en risico – al met de bouw starten. Om dit te voorkomen dient er ook een schorsingsverzoek bij de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, te worden ingediend. Deze kan de vergunning schorsen zodat er niet kan worden gebouwd, totdat op het bezwaarschrift zal zijn beslist.

Indien het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard en de vergunning in stand blijft, kunt u vervolgens weer naar de sector bestuursrecht, om de vergunning nogmaals te laten beoordelen. Er is dan sprake van procederen. Maar hoe komt u aan die feiten, hoe krijgt u inzicht in de onderliggende stukken van het college en hoe komt u aan de weet of de gemeente wel heeft gekeken naar de penibele verkeerssituatie? Natuurlijk kan aan de buurman om de stukken worden gevraagd, maar of die ze wil geven, om zijn bouwvergunning aan te kunnen tasten, valt te betwijfelen.

Consequenties

Overeenkomstig de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht dient u inzage te krijgen in het onderliggende dossier.

Een gemeente dient bij haar besluiten niet vooringenomen te handelen en moet er ook geen probleem mee hebben om inzage te geven in het besluitvormingsproces. Daartoe dient u – tenzij bij voorbeeld de algemene veiligheid zich daartegen verzet – afschriften te krijgen van de stukken waarvan – mogelijk op bepalingen in de legesverordening na – alleen de kostprijs aan u in rekening mag worden gebracht. Daarmee acht ik in strijd gemeenten die afschriften pas verstrekken na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de vergunningshoudster. Niet alleen is dit in de wet anders geregeld, de vergunninghoudster heeft geen enkel belang bij het geven van die goedkeuring.

Bijna net zo kwalijk acht ik gemeenten die per kwartier inzage kosten in rekening brengen. Ik acht die maatregelen niet gebaseerd op voornoemde wetten en hiertegen zelfs indruisen. Of de bestuursrechter hieraan consequenties verbindt, zal evenwel nog moeten blijken.

Chantalle van Goethem

Vastgoed advocaat in Amsterdam

vangoethem@vrisekoopmajoor.nl

Reageer op dit artikel