nieuws

CE-markering: positie en rol VROM-Inspectie

bouwbreed Premium

Zowel de rijksoverheid (in dit geval de VROM-Inspectie) als de gemeenten zien in Nederland toe op het juist naleven van de bouwregelgeving, zoals de Woningwet en het Bouwbesluit. In de specifieke situatie rond de Europese bouwrichtlijn heeft juist de VI de toezichthoudende taak. Zij heeft tot taak om, bij de fabrikanten en bij de importeurs, […]

Zowel de rijksoverheid (in dit geval de VROM-Inspectie) als de gemeenten zien in Nederland toe op het juist naleven van de bouwregelgeving, zoals de Woningwet en het Bouwbesluit. In de specifieke situatie rond de Europese bouwrichtlijn heeft juist de VI de toezichthoudende taak. Zij heeft tot taak om, bij de fabrikanten en bij de importeurs, of zoals de richtlijn het aangeeft �in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde� te toetsen of de CE-markering volledig en op juiste wijze is aangebracht. De taak van de gemeenten hierbij is meer signalerend. Zij kunnen vanuit hun toezichthoudende taak op de bouwplaatsen constateren dat bouwproducten zonder CE-markering al dan niet worden toegepast.

De VI voert de toezichthoudende taak op de Europese Bouwrichtlijn sinds twee jaar uit. Hiervoor heeft zij een werkwijze ontwikkeld die gebaseerd is op zowel actief als op reactief controleren.

Bij het actief controleren wordt vooraf een aantal bouwproductgroepen geselecteerd waarvoor een Europese norm van kracht is. Dit houdt in dat voor deze norm de �coëxistentieperiode� is verstreken. De keuze voor de selectie van de bouwproducten vindt plaats op basis van veiligheid-, gezondheid- en duurzaamheidaspecten van het product. Dé missie van de VROM-Inspectie.

Het reactief controleren van bouwproducten gebeurt op basis van concrete signalen van derden. Dit kunnen signalen zijn op basis van Europese normen maar ook op basis van �Technische goedkeuringen�.

Een bedrijfsbezoek door de VROM-Inspectie wordt vaak niet aangekondigd. Het kan daarom zo maar gebeuren dat er een rijkstoezichthouder bij het bedrijf op de stoep staat. Tijdens dit soort bezoeken bleek dat men niet verwachtte dat de VROM-Inspectie daadwerkelijk controleert op het aanbrengen van CE-markering. Daarom een korte uitleg van de werkwijze van de Inspectie.

Na binnenkomst vraagt de Inspectie naar een lijst met producten die het betreffende bedrijf in Europa in de handel brengt. Uit deze lijst van producten maakt de Inspectie een selectie van een aantal bouwproducten waarvoor CE-markering vereist is. Vervolgens wordt gevraagd om een toelichting over de wijze waarop het bedrijf de CE-markering op de bouwproducten aanbrengt en welke documenten daarvoor beschikbaar zijn. Hierna maakt de Inspectie een rondgang door het bedrijf, zodat een goed beeld ontstaat over het tot stand komen van de CE-markering.

Indien mogelijk wordt direct een beoordeling gegeven over de uitvoering van de wet- en regelgeving rond de CE-markering en worden er (indien nodig) afspraken gemaakt over verbeteringen. Als de naleving van de regels voldoende is volgt uiteraard een compliment. Toch nog even een waarschuwing. Afhankelijk van de aangetroffen situatie kan de VROM-Inspectie strafrechtelijk optreden. Als bijvoorbeeld een product wordt aangetroffen zonder CE-markering, terwijl dat wel had gemoeten, maakt de Inspectie een proces-verbaal op. Het is overigens aan het Openbaar Ministerie om de strafmaat vast te stellen. Bestuursrechtelijk optreden is mogelijk vanaf 1 juli 2005. Vanaf die datum kunnen – als bestuursrechtelijke maatregel – producten uit de handel worden genomen. De ervaringen van de afgelopen twee jaren met de naleving van de wet- en regelgeving van CE-markering zijn zeer divers. Een aantal branches heeft de wet- en regelgeving voor hun leden goed uitgewerkt, waardoor veel van de bedrijven CE-markering op hun producten hebben aangebracht.

Andere branches hebben dit niet zo goed voor elkaar, waardoor de bedrijven er alleen voor staan om uitvoering te geven aan deze verplichting. Vooral in deze situaties is dan ook gebleken dat bedrijven onvoldoende van de regels op de hoogte waren. In 2003 is geconstateerd dat niet één van de gecontroleerde bedrijven de wet- en regelgeving volledig naleefde.

De tekortkomingen varieerden van geen CE-markering aanwezig tot het niet in de juiste taal van een �conformiteitverklaring�, het document dat is opgesteld door de producent over zijn product. Dit jaar is dit beeld enigszins verbeterd. Een aantal bedrijven voert de regels wel volledig uit.

Afgelopen periode zijn enkele signalen uit het veld bij de VROM-Inspectie binnengekomen over zowel Europese normen als over �Technische goedkeuringen�. Soms ging het daarbij om het ten onrechte voeren van CE-markering op de producten. Voor het toezicht op de �Richtlijn bouwproducten� zijn deze signalen van groot belang.

De �Richtlijn bouwproducten� is een ingewikkelde wetgeving gebleken. Niet alleen door de vele verwijzingen naar mandaten en normen, maar ook door de gebruikte terminologie. Tijdens het congres op 23 november 2004 is dat nog eens duidelijk gemaakt door de heer Walters van NEN-bouw. VROM heeft �Compliance assistance� hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat de VROM-Inspectie nadat zij als toezichthouder en handhaver is opgetreden, ook behulpzaam is en wil zijn bij het beantwoorden van vragen en het aanreiken van oplossingen van beleids- en uitvoeringsproblemen. Zij bemoeit zich evenwel niet met de daadwerkelijke uitvoering. Dit is en blijft een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.

De �Richtlijn bouwproducten� is vooral opgesteld om handelsbelemmeringen binnen Europa weg te nemen. Dit heeft vooral voor de fabrikanten grote voordelen omdat zij nu duidelijkheid hebben over de testmethoden die binnen de �Europese Ruimte� moeten worden uitgevoerd. Deze zijn namelijk beschreven in de betreffende normen. Naast dit voordeel heeft het bedrijfsleven ook een plicht: het volledig en juist aanbrengen van CE-markering.

Wil men eerlijke concurrentie dan heeft ook de markt zélf daarin een verantwoordelijkheid door het melden van onregelmatigheden. Voor het afgeven van deze signalen kan dus ook de branche terecht bij de VROM-Inspectie. Overigens zullen deze signalen discreet worden behandeld.

Recentelijk organiseerde het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een congres over CE-markering voor bouwproducten. Tijdens dat congres hielden enkele sprekers voordrachten, waarin onder meer werd ingegaan op het standpunt van de Europese organisatie voor bouwondernemingen, de Fédération de l�Industrie Européenne de la Construction, op juridische aspecten van CE- markering en de positie en de rol van de VROM-Inspectie (VI).

Van deze voordrachten doet Cobouw in drie afleveringen verslag.

Reageer op dit artikel