nieuws

Aanbevelingen van de commissie puntsgewijs

bouwbreed Premium

� Aanpassing wet Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor een betere afweging tussen potentiële grote projecten met daarin een grotere rol voor de Tweede Kamer. De Wet krijgt de naam FoRES, Fonds voor ruimtelijke en Economische Structuurversterking. De ICES krijgt de naam CoRES. De adviezen van deze commissie met topambtenaren worden openbaar. � Uitbreiding Procedureregeling Grote Projecten tot […]

� Aanpassing wet Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor een betere afweging tussen potentiële grote projecten met daarin een grotere rol voor de Tweede Kamer. De Wet krijgt de naam FoRES, Fonds voor ruimtelijke en Economische Structuurversterking. De ICES krijgt de naam CoRES. De adviezen van deze commissie met topambtenaren worden openbaar.

� Uitbreiding Procedureregeling Grote Projecten tot Protocol Procedure- en Informatieregeling Grote Projecten. Kernpunten: Tweede Kamer reeds betrekken bij beslissing nut en noodzaak; regeling koppelen aan andere wettelijke procedures; zwaarder toezicht op naleving vanuit de commissie-rijksuitgaven.

� Uitbreiding van de commissie-rijksuitgaven die toeziet op naleving van het protocol. Kamerleden worden voorgedragen als projectrapporteur. De commissie controleert accountantsrapporten en voortgangsrapportages en informeert andere kamercommissies. Onvolledige rapporten gaan terug naar het ministerie die de stukken binnen een vastgestelde termijn moet voltooien.

� Oprichting kennis- en controlecentrum. Dit kan de commissie-rijksuitgaven bijstaan.

� Onafhankelijke positie planbureaus, zodat kabinet en Kamer een gelijkwaardig beroep kunnen doen op de onderzoekscapaciteit.

� Planbureaustatus voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, eventueel door samenvoeging met het Ruimtelijk Planbureau.

� Rondetafelgesprekken omvormen tot parlementaire hoorzitting met de mogelijkheid tot het horen van ambtenaren zonder tussenkomst van de minister.

� Onafhankelijk accountantsrapport. Minister mag zich niet met rapport bemoeien, maar kan wel externe accountants inschakelen.

� Tracébesluiten van grote projecten opnemen in de Wet op de ruimtelijke ordening met een evenwichtiger rolverdeling tussen de verschillende bewindspersonen.

� Mogelijk maken van contacten tussen rijksambtenaren en kamerleden door een versoepeling van de �Aanwijzing externe contacten rijksambtenaren�.

� Instelling parlementscommissie die zich buigt over toereikendheid van de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer.

�Het kabinet moet binnenkort met beleidswijzigingen komen ter voorkoming van knelpunten in uitvoeringsorganisatie, kostenbeheersing, risicomanagement, publiek-private samenwerking en contractering.

Reageer op dit artikel