nieuws

Zwolle in Nota ruimte niet als zodanig erkend

bouwbreed

Zwolle vormt een economisch kerngebied in Nederland. Het is een duidelijke schakel in de ruimtelijke hoofdstructuur. Volgens Robbert Coops verdient Zwolle een concrete plaats op de beleidskaart van de nationale ruimtelijke ordening. Anders is het beeld van de kwaliteiten en mogelijkheden van Nederland in het rijksbeleid onvolledig en deels onjuist. Dit vraagt om erkenning in de Nota ruimte en om beleidsruimte en steun voor verdere ontplooiing.

Minister Dekker van VROM heeft het nodige �planologische huiswerk� opgekregen van de Tweede Kamer, die eind juni voor het eerst de Nota ruimte besprak. Dit najaar nog volgt een definitieve behandeling waarop menig bestuurder zit te wachten. Het lijkt er immers op alsof er nu sprake is van een interbellum tussen de periodes Pronk en Dekker. De periode Pronk kenmerkte zich door de discussies over groene en rode zones en dus over de centrale sturing van de rijksoverheid. De periode Dekker gaat uit van een ontwikkelingsfilosofie, waardoor op regionaal niveau publieke en private partners vooral zelf moeten bepalen hoe het ruimtelijk beleid wordt ingericht.

Niettemin valt het te verwachten dat allerlei ruimtelijke, regionaal economische en mobiliteitsclaims die nog niet of onvoldoende in de nota zijn verankerd vooral nu via publieke of politieke lijnen zullen worden geagendeerd. Of ze ook – integraal – gehonoreerd kunnen worden is sterk de vraag, omdat zowel de Tweede Kamer als het kabinet voor moeilijke ruimtelijke keuzes staan, gelet op de beperkingen in tijd, ruimte en geld.

Het naar mijn mening gefundeerde pleidooi van de gemeente Zwolle – daarin overigens gesteund door de provincie Overijssel en de buurgemeente Kampen – lijkt een voorbeeld van een gemiste kans in de Nota ruimte, die alleen nog door het parlement kan worden rechtgezet.

Zwolle vormt een hoeksteen voor het nationale ruimtelijke beleid. De gemeente heeft zich veelal loyaal ingezet om rijkstaken op het gebied van de woningbouw adequaat uit te voeren. Sinds de Vierde Nota ruimtelijke ordening (1988) heeft deze stad de status van nationaal stedelijk knooppunt en op grond van de Vierde nota Extra (Vinex 1990) heeft Zwolle bovendien de grootste Vinex-locatie van de vier noordelijke provincies.

Gedurende de jaren tachtig en negentig zijn verschillende inspanningen geleverd om het takenpakket op het gebied van wonen, bedrijventerreinen, onderwijs en voorzieningen uit te voeren. Dit is gelukt. Mede hierdoor is er sprake van de snelst groeiende stad in het noordoosten van ons land en draagt Zwolle daardoor bij aan de doelen die de rijksoverheid met de ruimtelijke ordening voor ogen heeft. Toch wordt de positie van deze stad in de Nota Ruimte niet als zodanig erkend. In de Nota ruimte wordt vastgesteld dat zich in economische kerngebieden zich de grootste concentraties van stuwende bedrijvigheid en werkgelegenheid bevinden. Immers, daar wordt de meeste toegevoegde productiewaarde gerealiseerd. Ook het bezit van een mainport, de ligging binnen een stedelijk netwerk of aan een hoofdverbindingsas en de aanwezigheid van een kenniscluster kunnen een regio tot een economisch kerngebied maken. De meeste regio�s die op grond van deze criteria als economisch kerngebied zijn aangemerkt, zijn inderdaad evidente economische toppers, maar het blijft onduidelijk waarom Zwolle, waar de economische dynamiek hoog is, daarin ontbreekt.

Concurrentiekracht

Hoe goed Zwolle het economisch doet, blijkt uit enkele indicatoren en trendmatige ontwikkelingen. Zo staat het kantorengebied Hanzeland op de derde plaats van de ranglijst van groeiers 1998-2002, direct na Amsterdam Zuidoost en Schiphol. Ook andere elementen van economische dynamiek komen samen in het begrip economische vitaliteit. Zwolle blijkt economisch een van de meest vitale steden van Nederland te zijn. In de ranglijst van alle gemeenten staat deze stad op de zevende plaats. Bekijkt men uitsluitend de centrumsteden, die immers vaak een concurrentienadeel hebben ten opzichte van randgemeenten met veel meer groeiruimte, dan stijgt Zwolle, na Den Bosch naar de tweede plaats.

Dit alles leidt volgens mij tot de conclusie dat deze Overijsselse stad de economische trekker in Noordoost-Nederland is. Kortom, een sterke stad die bijdraagt aan de internationale concurrentiekracht.

Een sterke stad die bijdraagt aan

internationale concurrentiekracht

Reageer op dit artikel