nieuws

Strandsuppletie bij Goeree moet golfoverslag beperken

bouwbreed

den haag – Het Flaauwe Werk is een dijkvak van de kustverdediging van Goeree. De dijk is omgeven door duinen. De beheerder vindt het een prioritair onveilig kustvak. Het Rijk noemt het veiligheidstekort van de waterkering ernstig. Suppletie van zand op het strand biedt in eerste instantie soelaas voor de korte termijn.

De toestand van de dijk is ernstig, omdat een deel niet voldoet aan de huidige randvoorwaarden. Het Flaauwe Werk is een dijk omgeven door duinen en is in beheer bij het waterschap Goeree-Overflakkee. De golfoverslag hangt af van de golfcondities bij de teen van het buitentalud. Voor de dijk ligt op het dijkvak een lage duinrichel. Aanvullen van zandafslag van deze richel betekent dat lagere golven bij de dijk komen. De golfoploop en eventuele golfoverslag neemt daardoor ook af. Suppletie maakt de dijk veiliger. Met voldoende suppletie voldoet hij in ieder geval aan de vigerende ontwerpnormen.

De wet op de Waterkeringen (Wwk) schrijft voor dat een waterkeringbeheerder iedere vijf jaar een beoordeling (toetsing) van de veiligheid van zijn waterkeringen moet doen. Het Rijk levert hiertoe periodiek het toetsinstrumentarium, waaronder de Hydraulische Randvoorwaarden en de Leidraad Toetsen op Veiligheid. De meningen over hogere golfhoogten op diepwater dan waarmee bij de laatste toetsingsronde rekening is gehouden, zijn inmiddels eensluidend: er moet langs de kust ook rekening worden gehouden met hogere golven bij waterkeringen en kunstwerken.

Inventarisatie door beheerders heeft een aantal locaties opgeleverd die zonder extra maatregelen mogelijk niet zouden voldoen aan de nieuwe randvoorwaarden. Een studie onder leiding van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) geeft aan, dat aanhalen van de randvoorwaarden voor golven kan leiden tot het niet meer voldoen aan de norm van enkele zwakke schakels in de duinen en van enkele harde zeeweringen. Een landelijke quickscan heeft in het najaar van 2002 bevestigd dat er plekken zijn die mogelijk niet meer aan de norm voldoen. De duinen bij onder meer Callantsoog, Ter Heijde en West Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld.

Kruinhoogtetekort

De �harde zeeweringen�: Hondsbossche en Pettemer Zeewering, Het Flaauwe Werk en de Nolledijk/Zwanenburg voldoen ook niet. Bij de beoordeelde dijken is golfoverslag het belangrijkste faalmechanisme. Als de kruin van de dijk niet hoog genoeg is kunnen grote hoeveelheden water over de kruin slaan. Is het binnentalud niet erosiebestendig dat spoelt het binnentalud uit. Dat kan uiteindelijk tot bezwijken van de dijk leiden.

Het golfoverslagdebiet over het Flaauwe Werk is op bepaalde stukken te hoog. Uitgaande van een toegestaan overslagdebiet is vastgesteld dat over een traject van 1 kilometer het kruinhoogtetekort circa 2 meter bedraagt. Het betreffende traject voldoet daarmee ook niet aan de huidige normen, zonder de hogere golfrandvoorwaarden.

Zandsuppleties kunnen de golfoploop echter voldoende beperken. De beheerder heeft vastgesteld dat een suppletie van 450.000 kubieke meter zand voor de dijk de overslag tot een aanvaardbaar niveau terug zou brengen. Daarmee kan het Flaauwe Werk van de lijst van acute zwakke schakels worden afgevoerd. Of met periodiek suppleren dat ook zo kan blijven, moet onderzoek nog aantonen.

Reageer op dit artikel