nieuws

Haagse gemeenteraad verzaakt controle op pps-constructies

bouwbreed

den haag – Het wrikt tussen de Haagse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad maakt nauwelijks gebruik van zijn rechten geïnformeerd te worden over het financiële reilen en zeilen van het college bij publiek-private samenwerking (pps). Burgemeester en wethouders zijn tot op heden niet geneigd uit eigen beweging de raad van informatie te voorzien.

Dat stelt R. van Lente, raadslid en voorzitter van de Rekeningencommissie naar aan leiding van een onderzoek dat in opdracht van zijn commissie werd uitgevoerd. Het onderzoek spitst zich toe op de bouw van de Vinex-wijk Wateringseveld, maar de bevindingen gelden volgens Van Lente voor alle pps-constructies in Den Haag.

Het besluit om de gewraakte wijk te bouwen viel in 1995. Toen werd gekozen voor pps-constructie, een contractvorm tussen overheid en marktpartijen waarbij de gemeente een deel van zijn invloed overdraagt aan derden. Om toch invloed te kunnen uitoefenen op met name de uitvoering en de kostenbeheersing moet de gemeente een regierol vervullen.

Hierbij is de Haagse gemeenteraad in gebreke gebleven door niet om informatie te vragen, terwijl burgemeester en wethouders op hun beurt nalieten de raad op eigen initiatief te informeren.

Volgens Van Lente beperkt het probleem zich niet tot deze ene wijk. “Ik weet zeker dat de raad ook bij andere pps-constructies niet wordt geïnformeerd. En ik verwacht daarom dat de gemeenteraad de bevindingen uit het rapport zal overnemen. De informatievoorziening moet scherper.”

Bij de bouw van Wateringseveld gebeurde het regelmatig dat wijzigingen in de afspraken niet werden gemeld.

Weliswaar is het college van burgemeester en wethouders hiertoe ook niet verplicht, maar de gemeenteraad heeft uithoofde van zijn controlerende functie wel het recht hierover vragen te stellen. Dit is niet gebeurd. Daarom adviseren de onderzoekers een actievere rol van de gemeenteraad. “De raad moet duidelijk kaders stellen voor periodieke, tussentijdse voortgangsrapportage met de inhoud en over rapportagemomenten in het bijzonder voor financiële en juridische zaken met de bijbehorende verantwoording.”

Wijzigingen

Ook zou de gemeenteraad op gezette tijden toelichting moeten vragen over de voortgang van de bouw en over eventuele wijzigingen in het plan. Op basis van de Gemeentewet is de raad daartoe gerechtigd.

Verder gaat het onderzoek uitgebreid in op de rol van de directie Financiën. Deze heeft controlerende en toezichthoudende taken en moet de financieel verantwoordelijke wethouder ondersteunen. Veel is hiervan niet terechtgekomen. De taken konden nauwelijks worden uitgevoerd omdat deze post niet bemand was.

Het onderzoek wordt deze week in de gemeenteraad besproken.

Reageer op dit artikel