nieuws

Herstel van kade en oever langs Tjonger

bouwbreed

mildam – De kade met oever langs de Tjonger bij Mildam krijgt een opknapbeurt. De waterkering voldoet niet meer aan de veiligheidseisen; herstelmaatregelen zijn noodzakelijk. De kade wordt over een lengte van bijna 5 kilometer verbeterd, er komt een ecologische verbindingszone en mogelijk een waterbergingsgebied. De kosten van de eerste fase bedragen ongeveer 2 miljoen […]

mildam – De kade met oever langs de Tjonger bij Mildam krijgt een opknapbeurt. De waterkering voldoet niet meer aan de veiligheidseisen; herstelmaatregelen zijn noodzakelijk. De kade wordt over een lengte van bijna 5 kilometer verbeterd, er komt een ecologische verbindingszone en mogelijk een waterbergingsgebied. De kosten van de eerste fase bedragen ongeveer 2 miljoen euro.

Om aan de veiligheidsnormen te voldoen wordt de zuidkade van de Tjonger enkele tientallen centimeters opgehoogd. Daarnaast wordt de waterkering 30 tot 50 meter naar achteren gelegd om het water in natte perioden meer ruimte te geven. De brede oeverzone krijgt een natuurlijke, natte inrichting. De huidige zandwinput wordt wellicht geschikt gemaakt als retentiebekken, een waterbergingsgebied waar zo nodig overtollig regenwater kan worden opgeslagen.

Bij de planvorming zijn behalve het waterschap, de provincie Friesland, gemeente Weststellingwerf, Dienst Landelijk Gebied, It Fryske Gea en zandwinner Roelofs betrokken. Waterschap Friesland verwacht een aanzienlijk subsidiebedrag van Rijk en provincie.

Reageer op dit artikel