nieuws

Bergen baggerspecie minstens even goed als immobiliseren

bouwbreed

vught – Het bergen van baggerspecie in zandwinputten of andere depots scoort op een aantal milieueffecten beter dan moderne verwerkingstechnieken zoals thermische immobilisatie. De onderzochte bergingsopties scoren ten opzichte van koud immobiliseren op een aantal milieueffecten minder goed, maar op andere weer gunstiger. Dit blijkt uit een levenscyclusanalyse van Intron, onafhankelijk instituut voor kwaliteit in de bouwsector.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van De Ingensche Waarden BV. Dit bedrijf uit Vught exploiteert een zandwinconcessie in de uiterwaarden van de Neder-Rijn bij het dorpje Ingen, die naar de mening van het bedrijf geschikt is voor het onder water (anaëroob) opslaan van verontreinigde baggerspecie van klasse 3 en 4 uit het Bouwstoffenbesluit. Eenzelfde initiatief geldt een locatie bij Wijk bij Duurstede. Voor beide locaties wordt vergunning aangevraagd bij de provincies Gelderland en Utrecht.

Aanvullend op in kaart brengen van de lokale milieuconsequenties in een milieueffectrapportage (mer) heeft De Ingensche Waarden het instituut Intron opdracht gegeven een milieugerichte levenscyclusanalyse (lca) voor beide locaties uit te voeren.

Gelijkwaardig

Met de locaties Ingen en Wijk bij Duurstede als referentiepunt is bezien welke van de volgende opties voor berging en of verwerking van baggerspecie klasse 3 en 4 het beste is: bergen in combinatie met zandwinning bij Ingen en Wijk bij Duurstede, bergen in speciaal aangelegde putten of oude zandwinputten, koud immobiliseren met cement of kalk en thermisch immobiliseren via sinteren of smelten.

Uit de lca volgt dat de verschillende bergingsvarianten qua milieueffecten gelijkwaardig scoren. Afgezet tegen immobilisatie zijn er verschillende voor- en nadelen van berging. Koud immobiliseren met cement scoort zelfs beter dan berging, maar alleen als het in wegverharding wordt gebruikt. Dan kan namelijk op het asfaltpakket worden bespaard.

Een levenscyclusanalyse biedt meer dan een mer omdat de milieueffecten op een hoger schaalniveau dan alleen lokaal duidelijk worden gemaakt. De resultaten zijn weergegeven in genormaliseerde milieuprofielen met de milieueffecten: humane toxiciteit, uitputting abiotische grondstoffen ecotoxiciteit (aquatisch, sediment, terrestrisch), verzuring, vermesting, broeikaseffect, smogvorming en aantasting van de ozonlaag.

Milieueffecten

Directeur D. van Waning van de Ingensche Waarden benadrukt dat dit de eerste keer is dat er een feitelijke vergelijking op milieueffecten is gemaakt van verschillende opties voor verwerking of berging van verontreinigde baggerspecie. Dat draagt ertoe bij dat de heersende perceptie over verwerken van baggerspecie bij bestuurders en politiek kan wijzigen ten gunste van bergen. Tot nu toe heerst volgens Van Waning namelijk de idee dat verwerken altijd beter is dan storten en dat “het duurste daarvoor niet duur genoeg kan zijn.”

Van Waning zegt de vergunningen voor gecombineerde winning en berging voor Ingen en Wijk bij Duurstede nog in voorbereiding te hebben. Het wachten is op de open dialoog die de provincie met de gemeente wil voeren. Dat vergt tijd. De directeur wil in augustus de vergunningsaanvraag indienen.

Bij Intron in Culemborg wordt morgen een minisymposium gehouden waarin de lca over de bergings- en verwerkingsopties zal worden toegelicht.

Reageer op dit artikel