nieuws

Wederpartij nader gedefinieerd

bouwbreed

Bij het sluiten van een overeenkomst of het aanvaarden van een opdracht neemt men in de praktijk maar al te snel aan dat de opdrachtgever of wederpartij een rechtspersoon is waarbij verhaal te halen valt. Dit zijn twee veronderstellingen die uiteraard niet altijd opgaan en waarvan in deze bijdrage de eerste wordt behandeld. Immers, er […]

Bij het sluiten van een overeenkomst of het aanvaarden van een opdracht neemt men in de praktijk maar al te snel aan dat de opdrachtgever of wederpartij een rechtspersoon is waarbij verhaal te halen valt.

Dit zijn twee veronderstellingen die uiteraard niet altijd opgaan en waarvan

in deze bijdrage de eerste wordt behandeld.

Immers, er zijn naast overheidsorganen, de zogenaamde publiekrechtelijke rechtspersonen, maar een beperkt aantal door de wetgever gecreëerde rechtspersonen. Dat zijn verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en stichtingen.

Rechtspersonen hebben gemeen dat zij een afgescheiden vermogen hebben en kunnen optreden als waren zij een natuurlijk persoon, dus als privé-persoon. Dit betekent zoveel als dat de rechtspersoon in beginsel gelijk kan handelen als een privé- persoon en uit de naam van de rechtspersoon een opdracht kan verstrekken en schulden kan aangaan, welke ten laste van het afgescheiden vermogen van de rechtspersoon komen.

Het oprichten van rechtspersonen en het verstrekken van gegevens omtrent rechtspersonen is met wettelijke waarborgen omgeven. Dit vormt uiteraard geen garantie voor een correcte nakoming van de verplichtingen van deze rechtspersoon. Maar wat als u helemaal niet met een rechtspersoon te maken heeft? Het kan immers van groot belang zijn of u denkt te handelen met een rechtspersoon of met meneer x in privé. Aan een natuurlijk persoon die stelt op te treden namens een verzameling andere mensen in niet juridisch verband stelt u wellicht andere eisen en mogelijk eist u zelf een garantie van die verzameling van opdrachtgevers.

In de praktijk blijkt regelmatig onduidelijkheid of een bepaalde partij die zich als zodanig presenteert wel in rechte rechtspersoonlijkheid bevat. Een federatie, een college, een vennootschap, een corporatie, een bank, een groep, een maatschappij, al deze termen behoeven niet perse rechtspersoonlijkheid te suggereren. Onderzoek in de openbare registers is dan noodzakelijk om te bezien of er een onderliggende rechtspersoon te bepalen valt, meestal een vereniging of een stichting. Zo niet, kan een privé-persoon weliswaar uit naam van bijvoorbeeld een federatie spreken, maar, nu dit geen rechtspersoon is, mogelijk voor eigen rekening blijken te handelen met alle gevolgen voor uw verhaalsmogelijkheden van dien. In dit kader past een woord over kerkgenootschappen die regelmatig optreden als opdrachtgever voor nieuwbouw, dan wel renovatie van kerkgebouwen.

Onderliggend

In de wet zijn separate bepalingen gewijd aan kerkgenootschappen die rechtspersoonlijkheid bezitten. Een zelfstandig onderdeel van kerkgenootschap, mogelijk optredend als opdrachtgever van het werk, kan ook een lichaam zijn waarin een aantal kerken is verenigd. Er is slechts sprake van rechtspersoonlijkheid van dat lichaam, als de kerkgenootschappen zijn verenigd in een nauw kerkrechtelijk verband. Een federatief verband of samenwerking is onvoldoende. Dan moet er een onderliggende stichting zijn wil er sprake zijn van rechtspersoonlijkheid, zo niet kunnen de opdrachtgevers wel een persoonlijk aansprakelijk zijn.

Het is goed om u bij het aangaan van een overeenkomst duidelijk ervan te vergewissen wie uw wederpartij is. Is het een rechtspersoon met alle daaraan verbonden mogelijkheden doch uiteraard zonder garanties voor een correcte nakoming of handelt u misschien onbedoeld met privé-personen?

Mr. Chantalle van Goethem Vastgoedadvocaat in

vangoethem@vrisekoop-

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels