nieuws

Tegemoetkoming aan woonvoorkeuren goed voor welvaart

bouwbreed

den haag – Door beter aan te sluiten bij de woonvoorkeuren van burgers kunnen grote financieel-economische voordelen worden behaald. Dit vraagt om een gespreid en gedifferentieerd aanbod van woningen in de Randstad.

Dit schrijft het Centraal Planbureau in een second opinion op een onderzoek van Ecorys-NEI naar de kosten en baten van alternatieven voor de verstedelijking in de Vijfde nota ruimtelijke ordening. Daarbij heeft Ecorys-NEI gekeken naar de effecten van anders omgaan met uitbreiding van de woningvoorraad in de Randstad. Dit dan mede in samenhang met infrastructuurpakketten in de Randstad.

Volgens het CPB geeft het oorspronkelijke onderzoek op zich een aardig beeld van de effecten al valt het nodige af te dingen op de cijfers over infrastructuur. “De vervoersanalyse die is gebruikt, komt tot resultaten die tegen het gezond verstand ingaan en daardoor weinig plausibel zijn. Investeringen in infrastructuur zouden tot meer in plaats van minder congestie leiden”, aldus het CPB.

Daarentegen kunnen de rekenmeesters zich wel vinden in baten die Ecorys-NEI berekent als in plaats van grootschalige verstedelijking in Almere en Purmerend spreiding van woningbouw over kleinschaliger en meer gespreide locaties plaatsvind. Het onderzoek rekent dan op een contantewaardevoordeel van zo�n 1,8 miljard euro. Dit komt vooral door hogere grondopbrengsten.

Spreidingsmodel

Die opbrengsten worden hoger, omdat het �spreidingsmodel� beter aansluit bij de woonwensen van burgers. Die zijn daardoor bereid meer te betalen voor een nieuwe woning. Doordat maar al te vaak de residuele grondwaarde (het verschil tussen de veelal door de overheid vastgestelde verkoopwaarde en de bouwkosten) wordt gehanteerd, nemen de opbrengsten voor de grond dus navenant toe.

Het CPB waarschuwt daarbij dat niet gezegd is dat elke locatie waar het verschil tussen de waarde van een woning en de bouwkosten, moet worden ontwikkeld. “Het geeft echter wel aan dat om niet tot bebouwing over te gaan, aan het behoud van open ruimte op een bepaalde locatie een grote waarde moet worden toegekend”, schrijven de onderzoekers.

Zij waarschuwen verder voor in het oorspronkelijke onderzoek niet meegenomen effecten. Zo verwacht Ecorys-NEI een gering exploitatietekort in Almere. Het CPB denkt dat dit wel eens hoger kan worden als er veel woningen in Almere worden gebouwd en tegelijkertijd elders het ruimtelijk beleid versoepeld wordt. Dat leidt dan tot een daling van de woningprijzen in Almere en dus ook van de grondopbrengsten.

De effecten op de congestie in de Randstad zijn in alle varianten volgens het CPB relatief gering. In alle varianten moeten ongeveer dezelfde investeringen in infrastructuur worden gedaan.

Reageer op dit artikel