nieuws

Controle abestregels in gehele sloopketen

bouwbreed

den haag – Handhaving van de asbestregels is effectief als de gehele sloopketen van opdrachtgever tot aan het hergebruik van gebroken puin aan controles wordt onderworpen.

Dit blijkt uit het �proefproject ketenhandhaving asbest� van de VROM-Inspectie, in samenwerking met de Arbeidsinspectie en de provincies Gelderland en Overijssel. Hierbij zijn zeven slooplocaties van asbesthoudende bouwwerken onder de loep genomen. De opdrachtgevers waren projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Van de uitgevoerde ketenhandhaving blijkt een sterk preventieve werking uit te gaan, zo concludeert de VROM-Inspectie in het eindrapport �Greep op de asbestketen�. Door namelijk enkele onderdelen in de keten te handhaven, wordt een grotere groep betrokken bedrijven alert op het feit dat ook zij kunnen worden gecontroleerd en wordt de pakkans verhoogd.

Verantwoordelijkheid

Uit het pilotprojet is gebleken dat opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties de asbestregelgeving onvoldoende in hun administratie hebben verankerd, dat ze hun eigen verantwoordelijk afwentelen en dat het soms ontbreekt aan interne controle op de uitbestede werkzaamheden aan aannemers en onderaannemers.

De VROM-Inspectie vindt dan ook dat deze zaken beter moeten worden geregeld en vastgelegd. Eveneens moeten de opdrachtgevers de aanbestedingseisen voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven uitbreiden en verscherpen.

Gebleken is ook dat het tussentijds opslaan van asbesthoudende afvalstoffen door een aantal asbestverwijderingsbedrijven niet volgens de regels gebeurt. In plaats van te beschikken over de noodzakelijke provinciale milieuvergunning, hadden ze alleen maar een gemeentelijke vergunning. Gemeenten en provincies moeten hier van de inspectie strenger op toezien.

Informatiepunt

De inspectie vindt dat overheden en certificerende instellingen moeten werken aan informatie-uitwisseling door bijvoorbeeld een landelijk informatiepunt in te stellen.

De verwerkers van bouw- en sloopafval krijgen van de inspectie ook een onvoldoende, omdat ze de acceptatie van het afval te veel op het oog doen en te weinig op basis van risicoanalyses.

Reageer op dit artikel