nieuws

Mer-systeem gebaat bij minder regels

bouwbreed

utrecht – Het huidige mer-systeem werkt goed maar kan beter, oftewel meer maatwerk en minder voorschriften. Dat is de toekomstvisie van de Commissie voor de milieueffectrappportage (mer) in het jaarverslag 2003.

Zij sluit daarbij aan op een vorig jaar in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerde evaluatie van het mer-systeem. Minder verplichte mer-procedures, mer vooral inzetten voor strategische keuzen (locatieniveau) en milieueffectrapporten selectiever richten op de hoofdpunten voor de besluitvorming.

In 2003 werden voor Nederlandse projecten 160 adviezen uitgebracht, een aantal dat vergelijkbaar is met 2002. Van de getoetste mers bevatte ruim zestig procent direct voldoende informatie; bij 40 procent was aanvulling nodig. Vaak was onvoldoende aandacht besteed aan het ontwikkelen van een alternatief dat het beste scoort op milieu. De aanpak om uitgebreide startnotities als mer te beoordelen leidde tot aanzienlijke tijdwinst.

Milieueffectrapportages worden gemaakt voor een veelheid aan strategische plannen, zoals sectorplannen, ruimtelijke plannen en – in ontwikkelingslanden – armoedebestrijdingsplannen. Om mer de grootste meerwaarde te kunnen geven moeten proces en inhoud van mer naadloos op elkaar aansluiten. Een gefaseerde aanpak en de koppeling met onder meer watertoets, maatschappelijke kosten-baten-analyses en een veiligheidstoets zijn daar voorbeelden van.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels