nieuws

Gooi ramen en deuren van bouw open

bouwbreed Premium

Koning vooral stil bij de huidige starre werkprocessen in de bouw. Hij hield hierin een sterk pleidooi voor zowel cultuurverandering als vernieuwing. In dit tweede afsluitende artikel gaat hij concreter in op welke veranderingen nu voor de bouw realistisch zijn.

Bij het veranderen van organisaties staat voorop dat het verantwoordelijk management een visie heeft voor de toekomst. Zo moeten de maatschappelijke en economische ontwikkelingen op korte en lange termijn verwerkt worden in de eigen strategische ondernemingsvisie. Dat vraagt van het management niet alleen het hebben van een visie voor de toekomst, maar ook weten welke stappen gezet dienen te worden om deze ontwikkelingen zonder problemen in de bedrijfsvoering te verwerken.

Bij het doorvoeren van vernieuwingen is het belangrijk afscheid te kunnen nemen van oude, vaak in het verleden succesvolle formules. Een nieuwe werkwijze cq aanpak van de bedrijfsvoering krijgt geen kans wanneer men vast houdt aan bestaande ingesleten gewoontes. Dit afscheid nemen van het oude denken en nieuwe wegen te gaan bewandelen, is lastig door te voeren in organisaties die jaar en dag op de �oude en vertrouwde� manier hebben gewerkt.

Aanbodgestuurd

De structuur van de organisatie met de bijbehorende werkprocessen is vaak gebaseerd geweest op het aanbodgestuurd bouwen. De bedrijfstak bouw kenmerkt zich door een Tayloriaanse benaderingswijze met veel functies, aparte afdelingen, veel ketens en een piramideachtige organisatiestructuur. Met zijn vele schakelmomenten van ontwikkeling, via voorbereiding tot aan de uitvoering, wordt de organisatie vaak bureaucratisch.

Het vergt moed deze structuur te doorbreken want vele �heilige� huisjes en gewoontes moeten worden afgebroken. En dat doet pijn. Dat mensen het werk maken, ontkent niemand. De betrokkenheid, bezieling en motivatie van de medewerkers bij het werk maakt of het product van een goede of slechte kwaliteit zal zijn. Medewerkers in de bouwnijverheid dragen een schat aan talenten met zich mee en de vraag is of deze medewerkers de kans krijgen om al die talenten ook daadwerkelijk in te zetten.

Taakomschrijvingen, teveel regels, onvoldoende bevoegdheden en onduidelijke informatie leiden snel tot een beperking van de inzet van deze talenten. Misschien is het goed om de komende jaren afscheid te nemen van het fenomeen medewerker en mensen meer kansen te geven door het zogenoemde intern-ondernemerschap te promoten. Uiteindelijk zit innovatie, creativiteit, kwaliteit en klantgerichtheid niet in een strategie, structuur of regels. Nee, al deze zaken zijn (misschien thans nog) latent aanwezig bij onze medewerkers.

Bedroevend

In een redelijk gesloten bedrijfs-tak bouwnijverheid is een cultuur herkenbaar geweest van �geslotenheid�. In de maatschappij was niet altijd bekend wat er binnen de bedrijfstak bouw daadwerkelijk aan de hand was. Door die geslotenheid is het imago van de bouwnijverheid er eentje zoals die thans bekend is. Los van een waardeoordeel, is dat imago thans bedroevend diep weggezakt.

Belangrijk is het dus om de ramen en deuren van onze bedrijfstak bouw open te gooien. Laat de buitenwereld kennis nemen van wat er allemaal gaande is binnen de bedrijfstak. Welke geweldige kunstwerken er worden gemaakt. Niet alleen de medewerkers die werkzaam zijn in de bouw mogen daar trots op zijn maar iedereen in Nederland mag trots zijn op de bouwkundige hoogstandjes. Dat geldt ook voor elke bouwonderneming. Maar ook hier geldt weer dat medewerkers in de bouwondernemingen met een nieuw elan hun eigen inbreng in het bouwproces kunnen promoten.

Veranderen vraagt energie, pijn lijden en omgaan met een onzekere toekomst. Om te bloeien moet je eerst snoeien. Met die wetenschap is het goed om medewerkers te betrekken bij bovengenoemde veranderaspecten in uw onderneming. De veranderingsbereidheid bij management en medewerkers in de bouw zal eerst de nodige aandacht vragen.

Het afscheid kunnen nemen van oude gewoontes en rituelen en open staan voor het nieuwe is veranderen. Veranderen heeft geen negatieve klank aangezien alles verandert en dus ook de bouw en de medewerkers die daarin werkzaam zijn. Veranderen is zelfs positief als het ook vernieuwen inhoudt.

De Regieraad trekt vier jaar uit om van de vernieuwing in de bedrijfstak een continu proces te maken. Dit proces zal succesvol zijn als management en medewerkers in dat vernieuwingsproces willen meegaan. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar continue veranderen is wel aan te leren.

J.M. de Koning

Algemeen directeur van BOB Kennisoverdracht bv in

Waddinxveen

dekoning@bob.nl

Medewerkers dragen een schat aan talenten met zich mee

Reageer op dit artikel