nieuws

Digitaal dossier zorgt voor reductie faalkosten en verbetering efficiency Voorspellingen voor het komende decennium

bouwbreed Premium

Een digitaal kopersdossier toegankelijk voor alle partners in het bouwproces reduceert de faalkosten, verbetert de efficiency en speelt in op de voornaamste trend in de bouwwereld, de omslag van aanbieders- naar vragersmarkt, stelt Rob Hogendoorn. In zijn toekomstvisie wordt internet de belangrijkste facilitator van het bouwproces.

Momenteel kost miscommunicatie in de bouw handenvol geld. Dat komt voornanelijk door de inefficiënte manier waarop de huidige communicatie is georganiseerd. Er zijn veel participanten in het bouwproces en er vindt veel informatie-uitwisseling en bewerkingen plaats, maar deze zijn procesgericht in plaats van klantgericht. Een complicerende factor daarbij is dat er op het gebied van digitale communicatie- en gegevensuitwisseling geen marktleider is.

Een analyse van de markt toont duidelijk aan waarom de bouwsector het zich niet kan permitteren om deze situatie lang te laten voortduren. De voornaamste verandering die zich voordoet is de rol van de eindgebruiker, de klant. Deze is niet langer een passieve woonconsument, maar steeds vaker – al dan niet in groepsverband – een kritische woonproducent en opdrachtgever.

De markt wordt kortom steeds meer een vragersmarkt in plaats van een aanbiedersmarkt, en de productie zal dan ook naar verwachting steeds meer gaan van mass-customization naar individueel ontworpen woningen.

Bouwster

Ook het karakter van het bouwproces zal hierdoor veranderen, want op de bouwplaats zullen geïndividualiseerde modules, op maat gemaakt voor de veeleisende klant, bij elkaar worden gebracht. In dit proces is geen rol meer weggelegd voor de bouwkolom, omdat de bouw een netwerkorganisatie is geworden, waarbij het hele proces virtueel wordt aangestuurd .

In deze netwerkorganisatie, de bouwster, is de digitale consument de spil en zijn de verschillende partners – projectontwikkelaar, aannemer, toelevering, installateur, architect – tot elkaar veroordeeld en gedwongen tot samenwerking.

Hun credo kan niet langer zijn �kennis is macht�, maar zal onder druk van de consument moeten worden �kennis delen is kracht�. Participanten in de bouwster zijn klantgerichte, op individuele consumenten ingestelde dienstverleners, die just-in-time bouwdelen aanleveren.

De virtuele aansturing zal plaatsvinden via internet, dat de belangrijkste facilitator van het bouwproces zal gaan worden. Dit geldt voor alle stadia: de pre-sales-fase, de sales-fase, de realisatie van het bouwproces en de after-sales-fase.

In de praktijk betekent dit dat er centrale documentendatabases komen per project. Dit digitale kopersdossier is voor iedereen toegankelijk en alle informatie wordt erin vastgelegd. De informatie is, gereguleerd via autorisatie, voor iedereen te bewerken en er vindt automatisch versiebeheer van de documenten plaats.

Voordelen

Deze digitale reorganisatie van informatie van het bouwproces biedt voor alle partijen voordelen. Zo heeft de projectontwikkelaar en aannemer een toenemende efficiency en minder faalkosten, een beter overzicht op de workflow, grotere mogelijkheden voor co-makership en bovenal tevreden klanten.

Voor de woonconsument biedt het digitale kopersdossier gevisualiseerde informatie, wanneer hij wil en wat hij wil en waar hij wil. Bovendien heeft hij door deze informatie een goed inzicht in de kosten en de stand van zaken.

In deze situatie is de rol van de verschillende partijen als volgt gedefinieerd:

1. -De overheid: faciliteert, coördineert en reguleert het woonwelzijn.

2. -De projectontwikkelaar: lokaliseert, initieert, beheert en draagt de risico�s.

3. -De architect: ontwerpt op basis van individuele woonwensen, woonwelzijn en binnen de kaders van de overheid.

4. -De aannemer: begeleidt de klanten van zijn klant en coördineert de bouwdelen en bouwmodules; bewaakt de klantgerichtheid en kwaliteit en is zo een klantgericht organisatiebureau.

5. -Toelevering (productie en handel): presenteert en informeert en houdt zich bezig met module-, concept- en productontwikkeling; verkoopt delen van het eindproduct en installeert de bouwdelen in het eindproduct.

De enige beroepsgroep met wie het slecht zal aflopen is de nieuwbouwmakelaar. Deze zal namelijk wegens gebrek aan toegevoegde waarde uitsterven…

Rob Hogendoorn is directeur van Hogendoorn Management Partners in Rotterdam.

hogendrn@euronet.nl

1. -Klantgerichte communicatie wordt de kern van het bouwproces

2. -Dankzij de verbeterde communicatiemiddelen van het internet zullen de faalkosten halveren

3.- Het bouwproces zal 20 procent efficiënter worden

4. -Er komt een bouwbrede mentaliteitsverandering en het nieuwe motto wordt �daring, caring en sharing�

Reageer op dit artikel