nieuws

Duurzame maatregelen tegen extreem hoog water

bouwbreed Premium

arnhem – Voor het opvangen van extreem hoog water dat ons land binnenkomt, moeten duurzame maatregelen worden genomen langs de IJssel, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Rijn en de Lek. Ongeveer 2,6 miljard euro is beschikbaar voor dijkverleggingen, verdiepingen van uiterwaarden, verlagingen van kribben en veerstoepen en vervanging van landhoofden door aanbruggen.

Een deel van de werkzaamheden kan nog voor 2015 worden uitgevoerd.

Dat voorstel doet de stuurgroep Bovenrivieren, waarin gemeenten, waterschappen en provincies zijn vertegenwoordigd die zijn betrokken bij hoogwaterbescherming langs Rijn, IJssel en Waal.

De stuurgroep kreeg voor het voorstel instemming van eenzelfde stuurgroep voor de Benedenrivieren. In juni dit jaar, na overleg met de regio�s, worden de voorstellen als advies aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Zij had om het advies gevraagd toen zij de mer startte voor Ruimte voor de Rivieren, de planologische kernbeslissing over hoogwaterbescherming.

De regionale overheden wijzen erop dat hun maatregelenpakket de veiligheid garandeert van bescherming tegen hoogwater en ook reeds geplande ruimtelijke ontwikkelingen langs de Rijntakken niet belemmert.

Dat kan niet met alle andere plannen die het kabinet overweegt, zoals de noodoverloopgebieden. Het pakket omvat maatregelen voor korte en lange termijn.

Bypasses bij Kampen, Deventer en Zutphen, diverse dijkverleggingen bij onder meer Veur-Lent, en vele uiterwaardenprojecten moeten een watersnood in geval van extreem hoogwater voorkomen. Tot 2050 zal de grootst mogelijke piek naar schatting een aanvoer van maximaal 18.000 kuub water per seconde bij Lobith bedragen.

Reageer op dit artikel