nieuws

Gemeenten in Twente verdedigen grondbeleid

bouwbreed

den haag – De vier Twentse gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede weerleggen de beschuldiging van de NMa dat hun gezamenlijk grondbeleid mogelijk in strijd is met de Mededingingswet.

In een brief aan de NMa stellen de vier, verenigd in Netwerkstad Twente, dat hun plannen om te komen tot gelijke grondprijzen voor vergelijkbare bedrijventerreinen en gezamenlijke gronduitgifte, juist aansluiten bij de �Kaderwet bestuur in verandering�. In die kaderwet is aan stedelijke netwerken een wettelijk verplicht takenpakket toebedeeld, waaronder het grondbeleid. Netwerkstad Twente valt weliswaar niet binnen de Kaderwet, maar behoort wel tot de Regio Twente, de bundeling van vijftien gemeenten die wél binnen de kaderwet vallen, betogen de bestuurders van de vier gemeenten in de brief.

Aanleiding voor de NMa om medio januari om opheldering te vragen, was de intentieovereenkomst die de vier gemeenten in november vorig jaar hebben ondertekend om te gaan samenwerken op de terreinen grondprijsbeleid en gronduitgiftebeleid. Volgens de kartelpolitie wekten de gemeenten de schijn te handelen in strijd met de mededingingsregels. De NMa baseerde zich daarbij louter op krantenartikelen. De plannen strekken er naar mening van de NMa toe “de mededinging te beperken en behoren tot de meest ernstige vormen van mededingingsinbreuken, omdat ze de uitkomst van het concurrentieproces rechtstreeks beïnvloeden”.

Netwerkstad ziet de huidige plannen als een uitvoering van een overheidstaak in het kader van de kaderwet. “Dat kan naar onze mening niet worden geblokkeerd door het kartelverbod zoals vervat in de Mededingingswet”, aldus de vier gemeenten.

De intentieovereenkomst is volgens Netwerkstad ook volledig in overeenstemming met het Rijksbeleid, zoals dat is vervat in de Nota grondbeleid uit 2001, waarin staat dat het “gebiedsgericht aanpakken van grondbeleid dient te worden bevorderd”.

Netwerkstad Twente loopt in de officiële reactie aan de NMa ook vooruit op de wettelijke opvolger van de kaderwet, namelijk de Wgr-plus (Wet gemeenschappelijke regelingen). Het ligt in de bedoeling Wgr-plus, die nu voor advies bij de Raad van State ligt, op 1 januari 2005 te laten ingaan. In deze wet komt onder meer een mogelijkheid voor stedelijke knooppunten, zoals Regio Twente, om een territoriale commissie in het leven te roepen om de belangen te behartigen voor een deel van de aangesloten gemeenten, “bijvoorbeeld voor de vier gemeenten van de Netwerkstad”, aldus de vier.

Concurrentie

De gemeenten stellen dat concurrentie hoe dan ook door hun plannen niet wordt uitgebannen en dat van een monopoliepositie straks geen sprake is. Zo zal de ene Netwerkstadgemeente andere typen van bedrijvigheid aanbieden dan de andere. Ook zal het voorzieningenniveau op de diverse bedrijventerreinen verschillen en blijft de concurrentie met gemeenten buiten Netwerkstad bestaan.

Reageer op dit artikel