nieuws

Almere maakt zich op voor sprong naar 400.000 inwoners in 2030

bouwbreed Premium

almere – Almere Pampus, het meest westelijke deel van Flevoland, moet uitgroeien tot een nieuw zaken- en congresmilieu. Dat wordt mogelijk door de aanleg van een “hoge, sierlijke brug voor weg- en railvervoer” over het IJmeer naar Amsterdam en Schiphol.

Dit staat in het Integraal Ontwikkelingsplan Almere (IOP) dat vrijdag is gepresenteerd.

In het IOP geven Rijk, de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Almere en Amsterdam aan onder welke voorwaarden Almere kan uitgroeien naar een inwonertal van 400.000 inwoners in 2030. Dit betekent de bouw van zo�n 65.000 woningen en de aanleg van bijna 1000 hectare bedrijventerrein in de periode 2010-2030. Deze partijen hebben eerder al benadrukt dat de groei in economisch, sociaal en ecologisch opzicht duurzaam moet zijn. Het IOP is de opmaat naar de ondertekening van een bestuursakkoord, waarin harde afspraken worden gemaakt.

Almere zal in westelijke en oostelijke richting sterk worden uitgebreid. In het westen staan woningbouwlocaties in Almere Pampus en Almere Poort op de planning en in het oosten ligt in Almere Hout, Spiegelhout en Overgooi de nadruk op groene woon- en werkmilieus in combinatie met grootschalige natuur- en landschapsontwikkeling.

Het Stadshart van Almere, waaraan momenteel al hard wordt gewerkt, zal verder uitgroeien tot een regionaal en nationaal verkeer- en vervoersknooppunt en een hoogwaardig winkel- en uitgaanscentrum.

Het IJmeer krijgt in het IOP, dankzij de nieuwe verbinding, voor Almere een functie als �interstedelijke baai�, met een grootschalig, maritiem en recreatief woonmilieu.

Het knooppunt A6/A27 wordt ontwikkeld als de �Groene Zuidas� voor �Schiphol-georiënteerde activiteiten� en grootschalige (details)handelsvestigingen. Eerder werd al bekend dat Almere hier samen met Zeewolde werkt aan een bedrijventerrein van 650 hectare.

Richting het noordoosten ontstaat een natuurgebied, dat een ecologische verbindingszone vormt tussen de Veluwe, de bossen bij Zeewolde en de Oostvaardersplassen. Hiermee ontstaat een nieuwe �groen-blauwe structuur�.

Om deze plannen te kunnen uitvoeren, zijn volgens de IOP-partners voorinvesteringen nodig. Dat gaat het met name om de bereikbaarheid op korte termijn te verbeteren, de aanleg van de IJmeerbrug en de ontwikkeling van de groen-blauwe structuur. Om de schaalsprong financieel in goede banen te leiden, wordt voorts gedacht aan een aparte ontwikkelingsmaatschappij, waarin alle IOP-partners en marktpartijen moeten kunnen delen in de kosten en opbrengsten. Duidelijkheid hierover komt in het bestuursakkoord.

Voorfinanciering nodig voor uitvoering plannen

Reageer op dit artikel