nieuws

Lagere overheden bepalen zelf voorwaarden aan bodembeleid

bouwbreed

den haag – Provincies, waterschappen en gemeenten stellen voortaan zelf de eisen aan het bodembeleid. Ze bepalen de gewenste bodemkwaliteit en hoe ze die behouden, terwijl dat eerst een taak van het Rijk was.

Het opstellen van een bodembeheerplan of verordening garandeert inspraak en democratische controle. Staatssecretaris Van Geel (VROM) belooft wel ondersteuning.

Dat schrijft de bewindsman in de beleidsbrief Bodem die hij vorige week aan de Tweede Kamer stuurde. Hij wil het bodemgebruik duurzamer maken, om gebruiksmogelijkheden in de toekomst veiliger te stellen. “De gebruiker van de bodem heeft het recht de bodem te gebruiken, maar ook de plicht er zorgvuldig mee om te gaan en met belangen van derden”, schrijft de staatssecretaris.

Hij vindt dat lagere overheden bij de ruimtelijke inrichting al meer rekening moeten houden met het gebruik van de bodem. De effecten daarvan moeten meewegen bij de beslissing over ruimtegebruik zowel boven als onder het maaiveld. De ondergrond moet volgens de staatssecretaris een belangrijk criterium zijn bij reconstructieplannen, streek- en bestemmingsplannen en milieueffectrapportages. Hij wil bovendien dat de gegevens hierover ook beschikbaar komen voor burgers en bedrijven.

Van Geel ziet voorlopig af van het invoeren van een verplichte bodemtoets, analoog aan de watertoets. Drie maanden geleden toonde de bewindsman zich nog warm voorstander om al in een vroeg stadium rekening te houden met de bodem. In de brief noemt hij drie redenen die invoering in de weg staan: het levert meer regels op, er bestaat risico op vertraging en de maatregel zou haaks staan op het streven te komen tot een samenhangende ruimtelijke, ecologische en economische besluitvorming.

Van Geel wil verder de kennis over de gevolgen van bodemgebruik vergroten. Hij wil meer gaan samenwerken met andere ministeries op dit gebied en onderzoeken bundelen. “De kennisinfrastructuur is evenwel nog te versnipperd. Er is onvoldoende samenhang en samenwerking. Onderzoek naar bodembeheer, landbouw, waterbeheer en natuur vindt te zeer gescheiden van elkaar plaats”, aldus de staatssecretaris.

Het nieuwe bodembeleid sluit aan bij de herziening van het Europese landbouwbeleid, waarin is afgesproken dat een goede landbouw- en milieuconditie van landbouwgrond voorwaarde wordt voor inkomenssteun.

Reageer op dit artikel