nieuws

De titel aanneming van werk

bouwbreed Premium

In het bijzonder in het licht van de op 1 september 2003 in titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde titel aanneming van werk is deze uitspraak een nadere bestudering waard.

Het geschil tussen de partijen (die overigens de AVA �92 van toepassing hadden verklaard, inclusief een arbitrale clausule) was ontstaan over in rekening gebrachte heiwerkzaamheden. In de overeenkomst was hiervoor een stelpost van � 4000 exclusief btw opgenomen terwijl uiteindelijk een bedrag ad � 13.745 exclusief btw in rekening is gebracht. Volgens de aanneemster was de afwijkende hoogte van de stelpost zowel het gevolg van het aantal als ook van de lengte van de heipalen. Gedurende de heiwerkzaamheden is namelijk gebleken dat de aanneemster een onjuiste inschatting heeft gemaakt van de hoeveelheid palen die nodig was. Op basis van deze inschatting was de hoogte van de stelpost tot stand gekomen.

De aanneemster verklaarde op basis van ervaring tot het (achteraf onjuist ingeschatte) aantal palen te zijn gekomen.

Volgens de arbiter had de aanneemster echter juist op basis van kennis en ervaring wél tot een correct aantal palen kunnen komen. Nu de inschatting van het aantal palen een omstandigheid is die naar de mening van arbiter voor rekening en risico van aanneemster had dienen te komen, moeten de kosten die zijn verbonden aan de overschrijding van het oorspronkelijk ingeschatte aantal palen voor rekening van aanneemster komen. Bovendien blijkt de opdrachtgever niet door de aanneemster op de hoogte gesteld te zijn van de overschrijding van de stelpost op deze grond.

De overschrijding van de stelpost is, zoals reeds genoemd, bovendien mede het gevolg van de grotere lengte die de palen dienden te hebben. De te verwachten lengte (circa 17,50 meter) bleek niet voldoende te zijn. Er moest dus dieper worden geheid (op 23,80 meter). Deze laatste omstandigheid is naar de mening van de arbiter een omstandigheid die wel door een stelpost kan en mag worden gedekt. Bovendien wordt hierover opgemerkt dat de kosten als gevolg van het gebruik van langere palen niet een waarschuwingsplicht voor de aanneemster tot gevolg had dienen te hebben. De overschrijding van de stelpost als gevolg van de langere palen komt dus voor rekening van opdrachtgever. Arbiter stelt deze kosten uiteindelijk vast op � 1880 inclusief btw.

Arbiter stelde in bovengenoemde procedure voorop dat een bedrag in een stelpost een schatting is en dat dit bedrag kan worden overschreden. Volgens arbiter houdt dit echter niet in dat elke overschrijding geaccepteerd hoeft te worden door de opdrachtgever. Naar de mening van arbiter dient de aanneemster de stelpost zo reëel mogelijk te begroten óf de opdrachtgever uitdrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid van een forse overschrijding van de stelpost. Hoe dient de bovengenoemde uitspraak te worden gezien in het licht van de in te voeren titel betreffende aanneming van werk? Artikel 7.12.4 lid 1 en 3 geeft de aannemer aanspraak op aanpassing door de rechter van de prijs indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat deze aan de aannemer kunnen worden toegerekend, mits de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening behoefde te houden met de kans op kostenverhogende omstandigheden. Wel dient de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te waarschuwen voor de prijsverhoging.

Toegerekend

In het geval dat aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw werd voorgelegd wordt deels in lijn met deze onlangs ingevoerde wetgeving geoordeeld, waar aangenomen wordt dat de inschatting van het aantal palen een omstandigheid is die naar de mening van arbiter aan de aanneemster kan worden toegerekend. De overeengekomen prijs kan als gevolg daarvan dus niet worden aangepast.

Niet in lijn met de onlangs ingevoerde titel is het feit dat volgens arbiter aan het doorberekenen van de kosten als gevolg van het gebruik van langere palen geen waarschuwingsplicht voor de aanneemster vooraf behoefde te gaan, nu lid 3 van artikel 7.12.4 een waarschuwingsplicht op aanneemster legt, alvorens kostenverhogende omstandigheden aan de opdrachtgever mogen worden doorberekend.

Reageer op dit artikel