nieuws

Afspraak particulier opdrachtgeversschap Minister wil begin volgend jaar overeenkomst over uitgifte vrije kavels

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) wil begin 2004 afspraken maken met ontwikkelaars en gemeenten over de gronduitgifte voor particulier opdrachtgeverschap. Ze benadrukt wel dat de daadwerkelijke verdeling van kavels een zaak van de gemeente is.

Dekker stelt dit in antwoord op kamervragen naar aanleiding van de VROM-begroting. Bij de opstelling van het convenant Kavelbouw zijn de ondertekenaars van de oude afspraken uit 2001 betrokken, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de projectontwikkelaars verenigd in de Neprom en de NVB, vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers. De minister wil begin 2004 duidelijkheid over de inhoud en de ondertekenaars van de afspraken.

Uit recente steekproeven naar het gemeentelijk grondbeleid is gebleken dat lokale overheden verschillende uitgiftemethoden hanteren voor de grond, zowel bij marktpartijen als bij particulieren.

Het Rijk stimuleert al jaren het particulier opdrachtgeverschap. In het actieplan woningbouwproductie schreef Dekker al dat ze het door particulieren ontwerpen en bouwen van woningen verder wil bevorderen. De bewindsvrouw wil concrete afspraken maken met twintig regio�s en daar ook een percentage nieuwbouw uit particulier opdrachtgeversschap in opnemen.

De afspraken worden gekoppeld aan de rijksbijdrage via het besluit locatiegebonden subsidies (BLS). Mogelijk krijgen regio�s die het beter doen dan anderen meer geld uit het potje.

Dekker wijst erop dat de uitgifte van terreinen een zaak is van de grondeigenaar. Veelal is dat de gemeente die dan bepaalt of particuliere opdrachtgevers voorrang krijgen. Ze bepalen tevens de grondprijs van de kavel.

Het particulier opdrachtgeversschap blijft achter bij de norm van 30 procent zoals gesteld in de Nota mensen wensen wonen. Vorig jaar bleef het percentage van de opgeleverde woningen gebouwd door particulieren steken op 15 procent. Het eerste halfjaar van 2003 scoort al iets hoger met 16 procent. “Het aandeel eigenbouw is sinds begin jaren tachtig aan sterke schommelingen onderhevig, met minima rond 12 procent en maxima rond 18 procent van de woningbouwproductie”, schrijft Dekker.

Aanwakkeren

Naast het stimuleren van eigen bouw wil Dekker de totale woningbouwproductie aanwakkeren. De productie blijft dit jaar waarschijnlijk steken rond zestigduizend woningen. De minister wil het aantal snel opkrikken naar tachtigduizend woningen per jaar en heeft daarom haar actieplan woningbouwproductie gepresenteerd. De werkgroep woningbouwproductie die aan het actieplan vooraf ging kost dit jaar ruim 2 miljoen euro. Voor 2004 heeft Dekker iets minder uitgetrokken. Daarvan is 735.000 euro beschikbaar voor de aanjaagteams, een groep deskundigen die onder meer conflicten tussen gemeenten en woningcorporatie oplossen. Nader onderzoek naar kavel en grondbeleid kost 650.000 euro. De rest is gereserveerd voor kennisoverdracht.

De productie van woningen in de goedkope sector op Vinex-locaties loopt volgens de minister wel op schema. Het aandeel sociale huurhuizen tussen 1995 en 2002 op Vinex-locaties is 22 procent. Voor de sociale koop is het aandeel 7 procent.

Reageer op dit artikel