nieuws

Wantrouwen nekt herstructurering

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Het opknappen en vernieuwen van oude stadswijken komt niet op gang omdat corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars slecht met elkaar samenwerken. Dat blijkt uit het rapport Knelpunten en prikkels bij herstructurering van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De belangen van de spelers liggen volgens de onderzoekers te ver uit elkaar, waardoor vertrouwen ontbreekt.

Ontwikkelaars, die zich volgens het EIB steeds meer richten op de herstructurering omdat grote uitleglocaties goeddeels vol zitten, willen graag op de mooiste locaties beginnen met bouwen omdat die makkelijk te verkopen zijn. Bij gemeenten gaat de interesse eerder uit naar slechte wijken, omdat daar de renovatienood het hoogst is.

Bij corporaties vormt de druk bezette huurmarkt een probleem. Door de hoog opgelopen vraag naar huurwoningen is het voor de sociale huisvesters aantrekkelijker om de woningen te blijven beheren. In veel gevallen is het vastgoed al afbetaald, waardoor verhuur van de complexen extra geld in het laatje brengt. Door wijken die op de sloop of renovatielijst staan niet meer te onderhouden, worden de inkomsten extra opgeschroefd.

Volgens het EIB ontbreekt het corporaties hierdoor aan een financiële prikkel om vaart te zetten achter de herstructurering.

Daarbij komt dat de huidige toeloop op de huurmarkt het voor corporaties moeilijk maakt bezit af te stoten, vrijwel de enige bron van inkomsten voor de instellingen. Daardoor beschikken zij over onvoldoende middelen om de herstructurering te financieren en wordt het regelen van herhuisvesting een lastige klus voor mensen uit de herstructureringswijken.

Met het opstellen van een gemeenschappelijke wijkvisie kunnen de verhoudingen volgens het rapport worden verbeterd. Corporatie, gemeente en ontwikkelaar zijn het dan in elk geval eens over de plannen en het ontwikkelingstraject. Teneinde de samenwerking te stimuleren denkt het EIB aan hardere afspraken dan nu tussen Rijk, gemeenten en corporaties over de prestatieverplichtingen van de sociale huisvesters.

Het EIB benadrukt dat een succesvolle herstructurering van een wijk alleen mogelijk is als de bewoners achter de plannen staan.

Het ontbreken van draagvlak voor de plannen bij deze vierde partij kan volgens de onderzoekers een stevige stok in het wiel van de herstructurering steken.

Goede communicatie en inspraak bij de herontwikkeling, kunnen eventueel verzet van de bewoners stroomlijnen, betoogt het EIB. Om het draagvlak te vergroten, kan ook een sociaal plan worden opgesteld dat de pijn verzacht van de maatschappelijke ontwrichting die de herstructurering met zich meebrengt.

Reageer op dit artikel