nieuws

Noord­Holland zet vaart achter uitbaggeren van vaarwegen

bouwbreed

ijmuiden ­ Twintig miljoen euro willen Gedeputeerde Staten van Noord­Holland besteden aan het uitbaggeren van de provinciale vaarwegen. Eind dit jaar beslissen Provinciale Staten of volgend jaar al 5 miljoen euro voor de werken vrijkomt. Rijkswaterstaat wil in 2005 een deel van het Noordzeekanaal laten uitbaggeren. De dienst besteedt eind dit jaar een proefproject aan voor het verwerken van baggerslib.

Noord­Holland wil zo�n 250 kilometer provinciale vaarweg uitbaggeren, verdeeld over twintig projecten. Het gaat onder meer om de locaties Alkmaar­De Zaan, Den Helder­Schagen en het Noordhollands Kanaal Alkmaar. Het werk moet de scheepvaart, de waterafvoer en het milieu verbeteren.

De provincie wil de baggerspecie zoveel mogelijk in andere projecten verwerken. Provinciaal beleidsmedewerker T. Noordhoff rekende tijdens een bijeenkomst in IJmuiden voor dat het programma ongeveer 1,2 miljoen kubieke meter onderhoudspecie en 0,9 miljoen saneringspecie oplevert. Niet voor alle bagger zal een nuttige toepassing zijn te vinden. De beschikbare depotruimte bepaalt mede het tempo van uitvoering.

Bouwstoffenbesluit

Vooral de stedelijke gebieden bieden weinig ruimte voor bagger, waardoor de uitvoering van werken stokt, weet directeur R. Kruize van de Dienst Waterbeheer en Riolering van Amsterdam. Kruize is actief voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en beheert de riolering in de gemeente Amsterdam.

Waar wel ruimte is stuit de opslag van bagger, en zeker van vervuilde bagger, vaak op verzet. Wet en regel zoals die in het Bouwstoffenbesluit zijn vervat kunnen projecten ook tegenhouden. Bijvoorbeeld als specie niet op de walkant mag worden gezet omdat het natuurlijke arseengehalte boven de wettelijk toegestane limiet ligt. De ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat willen dat probleem oplossen door vanaf het volgende jaar een ruimere marge aan te houden voor het arseengehalte. Zo kunnen met de vrijkomende bagger onder meer veendijken worden versterkt.

Een restauratieplan voor de Loosdrechtse Plassen moet langs een omweg ruimte scheppen voor bagger. Op drie plekken wordt de bodem ongeveer 12 meter verdiept. In de volgende 15 jaar stromen deze putten geleidelijk aan vol.

Samenwerking

Het materiaal dat bij het uitgraven vrijkomt wordt in andere projecten verwerkt, zodat het budget voor het werk neutraal blijft. Samenwerking is essentieel voor het welslagen van zo�n aanpak. Een voorbeeld van hoe het moet, schetst Kruize met het weghalen van vervuilde bagger die na het droogvallen van de Laarder Waschmeren problemen veroorzaakte.

De directie Noord­Holland van Rijkswaterstaat wil in 2005 een deel van het Noordzeekanaal laten uitbaggeren. Het project voorziet in het uitdiepen van een enkele strook. Op nog nader te bepalen plaatsen worden naar verwachting twee stroken verdiept waarna schepen elkaar kunnen passeren.

Dit najaar besteedt Rijkswaterstaat Noord­Holland het uitbaggeren van de Amsterdamse Petroleumhaven aan. De dienst biedt dan tevens een contract aan voor een proef met het verwerken van bagger op grote schaal. Het resultaat moet een oplossing bieden voor de ruim 18 miljoen kubieke meter baggerspecie die onder het beheer van de Noord­Hollandse dienst valt. In totaal zit de provincie door achterstallig onderhoud met ruim 36 miljoen kubieke meter omhoog.

Reageer op dit artikel