nieuws

Maatschappelijk ondernemen voor vertrouwen bouw

bouwbreed

Los van de uitkomsten van de parlementaire enquête en het justitieel onderzoek dat plaatsvindt, zijn bouwonder­nemers er zich van bewust dat op een andere manier met de omgeving moet worden omgesprongen.

Zonder twijfel hebben ondernemers oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Maar hoe hierop te anticiperen met je dagelijkse bedrijfsvoering? Zonder meer stof tot nadenken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is het adagium.

Management en leiding van bouwondernemingen worden in toenemende mate geconfronteerd met mvo­vraagstukken. Belangrijk is het te beseffen dat een overeenkomstige bedrijfsvoering niet alleen gebaseerd kan zijn op een redenering vanuit de eigen waarden en normen. Er zal juist rekening moeten worden gehouden met maatschappelijk aanvaarde waarden en normen. Het is goed te wijzen op het fenomeen dat bij mvo veel wordt geluisterd naar de klant vanuit een pro­actieve benadering; de bedrijfsvoering wordt minder bepaald door een aanbodgestuurde (re­actieve) benadering. In dit verband verwijs ik naar de gaande discussies over �consumentgericht bouwen�. Er liggen aantoonbare verbanden tussen consumentgericht bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Integriteit

Maar de bouw komt er niet zo gemakkelijk vanaf via wat extra aandacht voor consumentgericht bouwen, een klachtenafhandeling bij nieuwbouwwoningen of het afspreken van een gedragscode. Mvo is meer dan het opstellen van zo�n gedragscode. Natuurlijk, het is een belangrijk instrument om van elkaar te weten hoe om te gaan met bepaalde vraagstukken. Maar het is niet voldoende. Het gaat bij mvo vooral om integriteit en transparantie van de bedrijfsvoering. Integriteit is in dit geval iets anders dan het niet plegen van strafbare feiten. Binnen de bouwnijverheid hebben wij te maken met branchegebonden integriteitrisico�s.

Het is goed om te weten en bespreekbaar te maken welke deze risico�s zijn. Dit inzicht ontbreekt nog vaak. De gedragscode uitgegeven door het AVBB is als zodanig een hulpmiddel om dit vereiste inzicht te krijgen en risico�s in kaart te brengen.

Transparantie

Willen bouwbedrijven het vertrouwen (her)winnen van klanten en opdrachtgevers, dan moeten leidinggevenden en management hoge prioriteit geven aan het zogenoemde integriteitmanagement. Sterker, dit dient deel uit te maken van de taken van een leidinggevende. Goed integriteitmanagement is belangrijk voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Binnen het kader van integriteitmanagement zal evenzeer sprake moeten zijn van een transparante onderneming. Bedrijven die zich binnen hun strategische visie openstellen voor de �buitenwereld� (transparant willen zijn), dienen te beseffen dat deze transparantie doorwerkt in de structuur en cultuur van de organisatie en met name in het gedrag van haar medewerkers. Willen wij daadwerkelijk beleid voeren rond integriteit en transparantie, dan vraagt dat een verandering van de organisatie. En volgens mij kan een organisatie een dergelijke verandering alleen maar doorvoeren wanneer leidinggevenden, management en medewerkers in staat worden gesteld om hun �eigen� waarden en normen met betrekking tot de bedrijfsvoering ter discussie te stellen en aan te passen. Vervolgens dienen ze er ook nog eens naar te handelen.

Informatievoorziening, opleiding en training zijn belangrijke ingrediënten die kunnen bijdragen om de gewenste verandering in te zetten. BOB Kennisoverdracht is hiermee al enige tijd terug gestart. Gelijktijdig moet men kritisch kijken naar de totale organisatie. Ook iets waar wij bij kunnen en willen assisteren. Een en ander resulteert in vragen als: Is mijn strategie er een van �openheid� naar de omgeving? Of: Voeren wij wel een bewust integriteitbeleid? Welke veranderingen zijn nodig om te kunnen voldoen aan mvo? Voorwaar heel wat zaken die in eerste instantie vanuit �de cockpit� van de organisatie moeten worden aangestuurd.

Daar ligt de uitdaging voor leidinggevenden en management in de bouwnijverheid. Met als perspectief dat mogelijk geschonden vertrouwen wordt hersteld en gezamenlijk kan worden gewerkt aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat in de bouwnijverheid.

Toegankelijk

In deze fase van nadenken hoe om te gaan met mvo, is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen in integriteitrisico�s, integriteitmanagement en andere stappen om het vertrouwen van de klant te (her)winnen.

Belangrijk is het om het fenomeen integriteitmanagement bespreekbaar te maken. Zonder afbreuk te doen aan die ondernemers die reeds actief met het onderwerp bezig zijn, zal branchebreed de discussie moeten losbarsten. Daarbij is het verstandig om deze discussie toegankelijk te maken voor andere (markt)partijen, inclusief de overheid. Transparantie in de discussie over het onderwerp bepaalt de mate waarin bedrijven tot verandering kunnen komen. Beslist een uitdaging voor iedereen die van mening is dat de bouwnijverheid die slag kan maken.

De discussie zal branchebreed moeten losbarsten

Reageer op dit artikel