nieuws

Kabinet maakt weg vrij voor windparken op zee

bouwbreed

den haag ­ Het kabinet geeft zijn fiat voor de bouw van grote aantallen windmolens op zee. Dat is dringend nodig om de doelstelling van 6000 megawatt opwekkingsvermogen in 2020 te kunnen realiseren.

In een brief aan de Tweede Kamer zetten de ministers van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en VROM uiteen hoe het concessiestelsel voor bedrijven er in grote lijnen uit komt te zien. Om geen tijd te verliezen, wordt vooruitlopend op de inwerkingtreding van het uitgiftestelsel een interimbeleid gevoerd. Op die manier zou dit najaar al de eerste uitgifteronde kunnen plaatsvinden. De officiële invoering van het stelsel is voorzien in 2004. Uitgangspunt is dat de regeling zo min mogelijk proceduretijd moet toevoegen aan de vergunningverlening. Het kabinet weigerde eerder vergunningsaanvragen in behandeling te nemen omdat het concessiestelsel nog niet was vastgesteld en omdat er nog moest worden gesleuteld aan het ruimtelijke­ordeningsbeleid. Naar aanleiding van de motie Vendrik in de Tweede Kamer zijn de mogelijkheden voor bouwlocaties nu aanzienlijk verruimd. Wat de vier bewindslieden betreft, gelden voortaan in het overgrote deel Exclusieve Economische Zone (EEZ) geen bezwaren tegen windparken. Uitzonderingen blijven de 12­mijlszone, de belangrijke scheepvaartroutes, defensierestrictiegebieden en de reserveringsgebieden voor beton­ en metselzandwinning. Deze winlocaties betreffen vooral de separatiezone bij de Eurogeul en het gebied ten zuiden van de Eurogeul tot de grens van de Belgische EEZ.

Hindernis

Ook bijzondere ecologische waarden kunnen een hindernis vormen; deze worden per geval bekeken. “Bij deze ad­hoc beoordelingen wordt rekening gehouden met de actuele kennis over deze bijzondere ecologische waarden, inclusief de biodiversiteit en de verenigbaarheid van windparken met deze waarden”, zo schrijven de bewindslieden. Waar een beschermingsregime voor gebieden met bijzondere ecologische waarden wordt vastgelegd, zal die ook gelden voor de vestiging van winturbineparken in die gebieden. Bij de invulling van het uitgiftestelsel zijn suggesties uit de markt gebruikt. Een concessie wordt verleend aan een marktpartij, die daarmee voor een bepaald gebied het exclusieve recht krijgt een vergunning aan te vragen. Hiervoor moet de aanvrager aan een reeks voorwaarden voldoen. Het gebied mag maximaal 100 vierkante kilometer groot zijn. Als de concessie, ofwel plantoestemming, is verleend, zullen met het windpark strijdige functies zo nodig worden geweerd. De aanvrager moet voortvarend aan de slag, anders vervalt de concessie. Als er overlappende aanvragen komen, is een lotingssysteem ontwikkeld.

Reageer op dit artikel