nieuws

Stedelijke vernieuwing vraagt integrale aanpak

bouwbreed

Tijdens de totstandkoming van een nieuw kabinet en het regeerakkoord strijden de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verwoed voor het overeind houden van het gezamenlijk ambitieniveau voor de stedelijke vernieuwing. Dat daarmee veel geld gemoeid is, is een ieder duidelijk. Alleen al voor de gewenste inhaalslag is zo’n 300 miljoen euro op jaarbasis nodig. Het inlopen van de achterstand in sommige stadswijken vraagt volgens Roppert Coops dan ook om een integrale aanpak.

Het is in politiek Den Haag een komen en gaan van pleitbezorgers. De rituele dansen bereiken menig hoogtepunt: het aanbieden van een petitie aan de volksvertegenwoordigers, een niet mis te verstaan statement en een persbijeenkomst in Nieuwspoort zijn min of meer vaste ingrediënten geworden van een gerichte poging om het politieke klimaat te beïnvloeden. Sinds kort is er aan dat repertoire zelfs een nieuwe ‘outlet’ toegevoegd in de vorm van www.geachteformateur.nl Of het allemaal helpt?

Maken de informateurs daar echt gebruik van? Ik betwijfel het. Niettemin kan elke vorm van informatie en argumentatie vooral nu hoogst actueel en relevant zijn.

Recentelijk bood wethouder Lucas Bolsius van de gemeente Rotterdam de voorzitter van de Vaste Kamercommissie VROM, Siem Buijs, een onverholen pleidooi voor meer aandacht en overheidssteun voor de plannen van de vier grote steden op het terrein van stedelijke vernieuwing aan. Een brochure getiteld ‘Stedelijke vernieuwing: een nationale noodzaak’ onderstreept en becijfert nog eens de problemen en belangen van stedelijke vernieuwing in de vier grote steden, de G4.

De leefbaarheid daar staat immers op het spel; de harde noodzaak tot herstructurering van een groot aantal wijken is aantoonbaar en dus zijn de voorgenomen bezuinigingen op het ISV­budget voor de vier grote steden desastreus. Duidelijk is dat de complexiteit en de massaliteit van de problematiek juist in de grote steden de grootste aandacht en financiële injecties behoeven.

Toegevoegd

Wethouder Bolsius vindt dan ook dat de 120 miljoen euro die nu wegbezuinigd dreigt te worden weer moet worden toegevoegd aan het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Ik citeer: “De bijzondere positie van de vier grote steden uit zich vooral in de grote maatschappelijke vraagstukken die zich daar manifesteren. Wij staan voor een complexe en grootschalige opgave. In de vier grote stede woont twaalf procent van de bevolking, De helft daarvan bestaat uit etnische minderheidsgroepen. Voorts herbergen wij een derde van alle Nederlanders met een bijstandsuitkering en de helft van de problematische drugsgebruikers. Het is alleen al daardoor niet te veel gezegd om bepaalde wijken te kwalificeren als achterstandsgebieden”.

Juist omdat er ook zijn grote kansen en uitdagingen liggen op het gebied van de stedelijke vernieuwing in de vier grote steden ­ bijvoorbeeld waar het gaat om de internationale concurrentiepositie van de Randstad, de positie en ontwikkeling van de mainports Rotterdam en Schiphol en de voortdurende verjonging en vernieuwing van de beroepsbevolking ­ is een prestatiegerelateerde aanpak op termijn rendabel.

Weliswaar is het ‘zelfgenererend vermogen’ van de vier grote steden tot nu toe beduidend lager dan elders, toch zal er zwaar en vermoedelijk blijvend ingezet en geïnvesteerd moeten worden in allerlei vormen van stedelijke vernieuwing. Daarbij is zeker niet alleen de (rijks­)overheid aan zet. Ook via publiek­private samenwerkingsprojecten of private financiering ­ waarbij vooral gedacht wordt aan woningcorporaties ­ zullen de ambitieuze plannen op dit terrein gerealiseerd moeten kunnen worden.

Gemeenten zullen met corporaties prestatie­afspraken gaan maken, terwijl ook gekeken zal moeten worden naar een evenwichtige oplossing voor de zogenaamde risicodeling, zo beloofde Bolsius.

Slagvaardig

Bij een integrale aanpak van achterstandswijken gaat het zeker niet alleen om fysieke vormen van stadsvernieuwing, maar ook om werkgelegenheid, zorg, onderwijs, economie, bereikbaarheid, voorzieningen en veiligheid. De G4 zetten alle zeilen bij om de herstructurering in hoog tempo te realiseren.

Alles is nu gericht op slagvaardige en versnelde uitvoering. De toevoeging van meer dan 6.000 nieuwe woningen per jaar in de komende tien jaar past daar in. Een extra impuls ­ ook vanuit de rijksbegroting ­ is voor het tempo van realisatie van de voorgenomen herstructurering van wijken als de Tarwewijk in Rotterdam of Zuilen in Utrecht echt noodzakelijk. Maar of de politieke afwegingen en realiteit bij het onderhandelen over nieuwe regeerafspraken zich dat voldoende overtuigend realiseren, blijft volgens mij nog de grote vraag Drs. Robbert Coops Algemeen directeur HVR PR/PA te Den Haag Leefbaarheid van de G4 staat op het spel

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels