nieuws

Kabinet weigert schikking met bouwsector

bouwbreed

den haag ­ Het kabinet piekert niet over een collectieve schikking met de bouwsector. De regering vindt dat het recht zijn loop moet hebben en roept aannemers op medewerking te verlenen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De aannemerij moet zélf veranderen en daarom zou een aparte bouwminister een verkeerd signaal zijn richting de sector.

Op dat standpunt staat de regering ten aanzien van de bouwfraude. Volgende week zal het kabinet zijn zienswijze over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie verdedigen in de Tweede Kamer. Het is volgens de regering onmogelijk om de totale schade als gevolg van de prijsafspraken vast te stellen. Vooralsnog wacht zij de lopende onderzoeken van de NMa en het OM af. Op basis van die uitkomsten zullen de ministeries proberen schade te verhalen. “Het recht moet zijn loop hebben en deze zaken dienen conform de reguliere mededingingsrechtelijke weg te worden afgehandeld. Daarin past geen schikking voor de hele sector als een soort generale aflaat”, schrijft minister Kamp namens het kabinet aan de Tweede Kamer.

Nog dit jaar komt de regering met nieuwe aanbestedingsregels. Economische Zaken werkt aan een wet die bindend wordt voor bouwopdrachten van alle overheden.

Dus ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen zich aan dit zogenoemd ‘dwingend uniform aanbestedingskader’ moeten houden. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor driekwart van alle gww­opdrachten. Het wettelijk kader neemt enige jaren in beslag, maar nog dit jaar worden de huidige regels al zoveel mogelijk aangepast. Ook komt er een kenniscentrum ‘bouwaanbestedingen’.

Het bureau Bibob zal overheden adviseren met informatie uit justitiële bronnen. Zo’n landelijk register van frauduleuze aannemers mag niet openbaar zijn.

Voorkeursbehandeling

Het kabinet voelt, in tegenstelling tot de enquêtecommissie, niets voor een aparte bouwminister. De bouw verdient geen voorkeursbehandeling en in een volgende regering kan de bouw zich, net als andere bedrijfstakken, wenden tot het ministerie van Economische Zaken. Een bouwminister zou “een verkeerd signaal richting de sector” zijn.

De regering stelt vast dat de enquêtecommissie geen bewijs kan leveren voor misstanden op Vinex­locaties. Ze onderschrijft wel het gebrek aan concurrentie en belooft verplichte aanbesteding van gronden mee te nemen bij de nieuwe aanbestedingswetgeving. De beslissing voor een eventueel nieuw onderzoek laat zij aan de kartelpolitie over.

Reageer op dit artikel