nieuws

Provincie: geen prijsopdrijving

bouwbreed Premium

haarlem ­ Commissaris der Koningin Borghouts denkt niet op voorhand dat aannemers aan prijsopdrijving hebben gedaan. Hij zegt dit in reactie op het rapport van de forensische accountants van Ernst & Young naar aanbesteden in Noord­Holland.

De accountants schreven in hun rapport dat in opdracht van de provincie is gemaakt, dat in 60 procent van de aanbestedingen de procedures niet zijn gevolgd. “Uitzonderingen op de hoofdregels zijn mogelijk, maar het lijkt erop dat de uitzonderingen regel zijn geworden”, concludeert Ernst & Young fijntjes.

Niet openbaar

Een van de belangrijkste redenen voor de ambtenaren van de afdeling Beheer en Uitvoering van de provincie om af te wijken was hun mening dat de aannemers de markt verdeeld hebben. In die situatie doet het er weinig toe op welke manier wordt aanbesteed. Daarom besteedden zij veel meer niet­openbaar aan. Zij hadden het gevoel dat zij dan in ieder geval nog een beperkte invloed konden uitoefenen op de hoogte van de offerte. Ernst & Young zet bij die stelling grote vraagtekens. “Wij hebben geen onderzoek verricht naar de vraag of aannemers de markt onderling verdeeld hebben en kunnen hierover daarom geen uitspraken doen. Wel vragen wij ons af of de door provincie Noord­Holland in de praktijk gevolgde werkwijze de marktwerking ten goede komt en daarmee eventuele onderlinge afspraken van aannemers voorkomt. De forensisch accountants gaan er vanuit dat in Noord­Holland geen ‘potjesvorming’ heeft plaatsgevonden zoals in Zuid­Holland wel gebeurde. Daarbij werd geld dat in een jaar overbleef alvast bij aannemers weggezet voor de uitvoering van werken het komend jaar. Volgens Ernst & Young was daar geen noodzaak toe omdat de Noord­Hollandse begrotingssystematiek toestond dat (delen van) budgetten uit één jaar meegenomen mogen worden naar een volgend jaar. Kritisch is het rapport over de administratieve organisatie. Er bestaan richtlijnen wat er minimaal bewaard moet worden bij aanbestedingen. Volgens de accountants is dat minimum al te weinig om achteraf voldoende controle te kunnen uitoefenen. En zelfs aan dat minimum houdt Noord­Holland zich niet altijd.

Nacalculatie

Ramingen zijn er in een aantal gevallen niet. De indruk bestaat bij Ernst & Young dat dan blind werd gevaren op gegevens van de aannemers. Ook de nacalculatie werd vaak niet gemaakt, dat eveneens de controle bemoeilijkt. Wel is het de forensisch accountants opgevallen dat bij enkele onderzochte werken sprake is van collectieve overschrijding van de gemaakte raming door alle inschrijvende aannemers. In ongeveer 10 procent van de werken is sprake van forse overschrijdingen van de aanneemsom in de vorm van meerwerk. Daarbij is sprake van overschrijdingen van 15 tot 30 procent.

Reageer op dit artikel