nieuws

Rijk verantwoordelijk voor grondstoffen

bouwbreed

den haag ­ Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw fulmineert in een brandbrief aan de Tweede Kamer tegen het voornemen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de rijkstaak op het gebied van bouwgrondstoffenvoorziening af te stoten. Het verbond is geschokt en voorziet grote problemen.

Een ongefundeerde, ordinaire bezuinigingsmaatregel met grote gevolgen voor de bouwgrondstoffenvoorziening in Nederland. Zo kwalificeert het NVTB het voornemen van staatssecretaris Schultz van Haegen geen verantwoordelijkheid meer te willen hebben voor de grondstoffen. Juist op een moment dat vanuit de bouw, de wetenschap (EIB) en bouwgrondstoffenwereld telkenmale wordt aangegeven dat er gebrek dreigt te ontstaan aan vooral beton­ en metselzand, neemt het ministerie deze stap. Nog verbazingwekkender vindt het NVTB het dat het ministerie van VROM als medeondertekenaar van het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen niet van tevoren op de hoogte is gesteld. De toeleveranciers wijzen er in hun brief op dat de winbare grondstoffen vooral in het oosten en zuidoosten van ons land voorkomen, terwijl de behoefte aan grondstoffen het grootst is in het westen van het land. Alleen al dat gegeven vraagt om een coördinerende en afstemmende rol van het Rijk ten opzichte van de provincies. Dit klemt temeer nu Nederland voller wordt, waardoor ook de winning van oppervlaktedelfstoffen meer en meer te maken krijgt met het ‘niet­in­mijnachtertuinverschijnsel’. Niet alleen de winning van primaire delfstoffen komt in gevaar, ook hergebruik, inzet van reststoffen en het gebruik van vernieuwbare grondstoffen zullen worden belemmerd als de overheid zich er niet langer mee bemoeit, vreest de NVTB.

Onbegrijpelijk

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat in het kader van een bezuinigingsmaatregel een beleidsveld terzijde wordt geschoven, waarvoor tot voor kort nog het zware instrument van de planologische kernbeslissing noodzakelijk werd geacht. Dit temeer nu een inhoudelijke motivering niet aanwezig is en over de gevolgen van deze maatregel tot op heden nog nauwelijks lijkt te zijn nagedacht”, schrijft NVTB­directeur R. Goes. Hij vindt dan ook dat de Tweede Kamer nu niet even bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat kan besluiten over het afstoten van de taken van het rijk voor de grondstoffenvoorziening. “Met klem verzoeken wij u om over beëindiging van het rijksbeleid nu nog geen besluit te nemen, het ministerie van Verkeer en Waterstaat te verzoeken zijn intenties nader te onderbouwen en daarbij tevens het bedrijfsleven te betrekken”, aldus Goes. Als er al gesproken zou moeten worden over afbouw van het rijksbeleid, dan zou volgens hem het Tweede structuurschema oppervlaktedelfstoffen de juiste plaats zijn om de discussie inhoudelijk aan te zwengelen.

Reageer op dit artikel